Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody w miejscowości Skierbieszów – Osiedle POM

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody w miejscowości Skierbieszów – Osiedle POM.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody w miejscowości Skierbieszów – Osiedle POM wraz z rozruchem oraz udzieleniem jakości na prace montażowo – instalacyjne, wyposażenie stacji uzdatniania wody i rękojmi.
b) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem technologii uzdatniania wody podziemnej stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, przy użyciu przedmiaru robót (stanowiącego jedynie materiał pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia) – załącznik nr 9 do SIWZ,
c) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót przed podpisaniem umowy.

3.3. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentacje projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważny”. W przypadku gdy w SIWZ lub załącznikach zostałyby użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo o określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie zobowiązany wykazać że zastosowane przez niego spełniają wymagania określone przez Zamawiającego .
3.4. Zamawiający informuje na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniają określone w przepisach prawa wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.02.2021 | 10:00


» Location

Rynek 1
Skierbieszów 22-420
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Skierbieszów
Rynek 1
Skierbieszów 22-420
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in