DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych (nieużywanych) materiałów instalacyjnych, zgodnych
z parametrami zawartymi w załączniku nr 5 – formularzu cenowym, na potrzeby SŁUŻBY INFRASTRUKTURY, do magazynu służby znajdującego się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1 w Poznaniu, Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury ul. Sienkiewicza 2, Leszno,
Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury ul. Sikorskiego 2 Śrem, w godzinach od 8:00 do 13:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 2-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca ma obowiązek rozładunku materiału do magazynu Zamawiającego, oraz musi posiadać odpowiedni sprzęt do jego rozładunku ( np. mały wózek widłowy, itp.).

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych; zamówienie zostało podzielone na 3 zadania; szczegółowy opis oraz wymagane parametry jakościowe produktów zawarte zostały w zał. nr 5 do SIWZ (formularz cenowy).
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy PZP zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ form. cenowy, gdzie podane zostały parametry techniczne każdego z produktów.

3. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu atesty potwierdzające zgodność bezpieczeństwa wymaganego przepisami dla danego produktu, jeśli takie posiada.

4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych; towary równoważne muszą posiadać parametry i standardy jakościowe takie same bądź lepsze od wymaganych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanych wyrobów spoczywa na Wykonawcy.

5. Wymaga się by Wykonawca w formularzu cenowym, w kolumnie nr 7 (miejsca niezacienione), wpisał nazwę producenta i kod produktu producenta (w celu umożliwienia porównania parametrów oferowanych produktów z żądanymi przez Zamawiającego. Nie wpisanie żądanych informacji w kolumnie nr 7 będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust.5 u PZP do wysokości kwoty brutto:
Zadanie nr 1- 41 000,00 zł
Zadanie nr 2 -13 000,00 zł
Zadanie nr 3 - 9 000,00 zł
w zakresie asortymentu zawartego w zamówieniu podstawowym.
Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do 30.11.2021r. od zawarcia umowy. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym tj. załączniku nr 5 do SIWZ. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji.
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

7. Należność za przedmiot zamówienia będzie opłacona przez Zamawiającego w terminie 30 dni, na podstawie przyjętego towaru oraz faktury wystawianej przez Wykonawcę.

8. Klasyfikacja głównego przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV: 44190000-1

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące
z budżetu, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana
w ogłoszeniu o zamówieniu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 11:00


» Location

Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishes, paints, floors

» Buyer data

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in