Remonty cząstkowe dróg, placów i chodników, odnowienie i uzupełnienie oznakowania oraz czyszczenie studni chłonnych w 2021 roku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Remonty cząstkowe dróg, placów i chodników, odnowienie i uzupełnienie oznakowania oraz czyszczenie studni chłonnych w 2020 roku. CPV: 45233140-2 – roboty drogowe, 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg, 34922100-7 – oznakowanie drogowe, 34992200-9 – znaki drogowe. 2. Prace składające się na przedmiot zamówienia: 1) Wykonanie nawierzchni z żużla hutniczego o grub. 15 cm o pow. 1 m2 – profilowanie i zagęszczanie, 2) Wykonanie nawierzchni z tłucznia o grub. 15 cm o pow. 1 m2 – profilowanie i zagęszczanie, 3) Wykonanie nawierzchni z przekruszu betonowego o grub. 15 cm o pow. 1 m2 – profilowanie i zagęszczanie, 4) Remont nawierzchni z tłucznia lub żużla hutniczego o pow. 1 m2 – uzupełnienie, profilowanie i naprawa, 5) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą grysowo – żwirową na gorąco o pow. 1 m2 i grubości 1 cm, 6) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą grysowo-żwirową „na zimno” o gr. 1 cm i pow. 1 m2, 7) Remont cząstkowy spękanej nawierzchni bitumicznej o pow. 1 m2 przy użyciu emulsji asfaltowej na gorąco i grysów, 8) Korytowanie o głębokości 15 cm na pow. 1 m2 wraz z wywiezieniem urobku, 9) Rozebranie podbudowy betonowej lub tłuczniowej o gr. 15 cm o pow. 1 m2 wraz z wywiezieniem urobku, 10) Remont chodnika z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm o pow. 1m2, 11) Remont zjazdu, jezdni lub parkingu z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia łamanego o gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm o pow. 1 m2 12) Remont nawierzchni z płyt ażurowych EKO 10x40x60 na podsypce piaskowej o grubości 5 cm, 13) Remont chodnika z płytek betonowych 35x35, płyt 50x50 lub kostki (materiał przekazany przez Zamawiającego) na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm (materiał zapewniony przez Wykonawcę) o pow. 1m2, 14) Wymiana krawężnika 100x30x15 na podbudowie betonowej z oporem za 1 mb, 15) Wymiana obrzeża 100x30x8 na podbudowie betonowej z oporem za 1 mb, 16) Regulacja wysokościowa studzienki kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej lub wpustu ulicznego, 17) Regulacja wysokościowa zaworu wodociągowego lub gazowego, 18) Odtworzenie rowu odwadniającego o głębokości do 1 m wraz ze skarpowaniem poboczy, 19) Wykonanie studni chłonnej o głębokości 3 m i średnicy 1200 mm, 20) Wykonanie studzienki ściekowej wraz z osadnikiem bez syfonu oraz z kanałem rurowym o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonym na wcisk o długości 5 mb, 21) Cena zakupu oznakowania pionowego – znak A-7 wielkości średniej z folii odblaskowej, typ 2, 22) Cena zakupu oznakowania pionowego – znak kat. D-6 wielkości średniej z folii odblaskowej, typ 2, 23) Cena zakupu oznakowania pionowego z folii odblaskowej typ 1, I generacji, znak kat. A, B, C, D, 24) Cena zakupu oznakowania pionowego z folii odblaskowej typ 1, I generacji, wielkości średniej znak kat. D, E, F, G, T i U, 25) Cena zakupu wygrodzenia typu U-11 lub U-12, 26) Cena zakupu słupka blokującego U-12c wraz z montażem, 27) Cena zakupu tabliczki z nazwą ulic ronda lub placu wg wzoru i specyfikacji, 28) Cena zakupu słupka wsporczego z rury o grub. 2", malowanego proszkowo wraz z montażem, 29) Montaż lub demontaż tarczy znaku, 30) Montaż lub demontaż wygrodzeń, 31) Malowanie maszynowe znaków poziomych przy użyciu farb odblaskowych z mikroelementami szklanymi, malowanie znaków poprzecznych, podłużnych, uzupełniających oraz strzałek, 32) Malowanie maszynowe znaków poziomych przy użyciu farb odblaskowych, malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na niebiesko, 33) Ręczne czyszczenie studni chłonnych, usunięcie zanieczyszczeń do warstwy przepuszczalnej ułożenie geowłókniny i warstw filtracyjnych, 34) Ręczne czyszczenie studni osadczych usunięcie zanieczyszczeń do dna studni wraz z udrożnieniem kanału rurowego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w rozdz. V ust. 1 SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenia wstępne a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy żąda przedłożenia dokumentów wymaganych w rozdz. VI ust. 6 i 7 SIWZ). 5. Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany bez zastosowania dialogu technicznego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:30


» Location

ul. Zakroczymska 30
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in