Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych, których zarządcą jest Gmina Nieporęt

» Notice description

1. Kod CPV: 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg
2. Zamówienie obejmuje remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych, których zarządcą jest Gmina Nieporęt, tj. likwidację ubytków masy bitumicznej w technologii "na gorąco" z obcinaniem krawędzi uszkodzeń do regularnych kształtów i zalaniem szczelin (połączeń) emulsją bitumiczną.
Łączna długość dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej wynosi około 25 km.
3. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub drogowej.
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.).
6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej.
7. Wymogi, o których mowa w ust. 4-6, dotyczą również podwykonawców.
8. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 4-7 będą anonimizowane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 10:00


» Location

Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in