Przebudowa ulic: Czarneckiego, Okrzei, Wyspiańskiego w Koluszkach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulic:
a) Czarneckiego w Koluszkach z drogą wewnętrzną na działce nr 38/7 o długości ogółem 345 mb,
b) Okrzei w Koluszkach o długości 255 mb,
c) Wyspiańskiego w Koluszkach o długości 283 mb,

2. W zakres prac do realizacji wchodzi:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu,
2) wykonanie robót ziemnych, rozbiórkowych,
3) wstawienie krawężników, wykonanie warstwy odsączającej oraz podbudowy z kruszywa łamanego,
4) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
5) wykonanie robót wykończeniowych i regulacja wysokościowa armatury,
6) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
Miejsce realizacji: ulica Czarneckiego w Koluszkach z drogą wewnętrzną na działce nr 38/7, ulica Okrzei w Koluszkach, ulica Wyspiańskiego w Koluszkach.

3. Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęty jest w :
1) Przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 8 A - 8 C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Projektach budowlano – wykonawczych oraz materiałach do zgłoszenia robót budowlanych będących załącznikami nr 9 A - 9 C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będącej załącznikiem nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:30


» Location

ul. 11-go Listopada 65
Koluszki 95-040
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11-go Listopada 65
Koluszki 95-040
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in