„Modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie w niezbędnym zakresie. 2. Przedmiotowe zamówienie dofinansowane jest w ramach Projektu pt. ”Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Teren, na którym będą prowadzone roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXVII/446/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Leszczynka” w Lesznie). 4. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie, która swym zakresem obejmuje w szczególności: Roboty przygotowawcze: - Szczegółowe zapoznanie się z projektem, - Wizja lokalna w terenie, - Wyznaczenie tras instalacji elektrycznej, - Wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów, - Zwiezienie materiału, - Zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót elektrycznych. Roboty montażowe: - Wykopy kablowe, - Układanie kabli, - Wykonanie kanalizacji kablowej, - Montaż szafki oświetleniowej, - Demontaż kamer do ponownego montażu, - Demontaże słupów i opraw, - Montaż słupów i opraw – 18szt., - Montaż istniejących kamer, - Wykonanie połączeń instalacji, - Wykonanie pomiarów elektrycznych, - Regulacja i uruchomienie urządzeń, - Odbiór techniczny, - Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 5. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej: - projekcie budowlanym branży elektrycznej, - szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - przedmiarach robót. Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany, przedmiary robót, STWiOR. 7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogram robót (rzeczowo - finansowy) w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 8. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w projekcie budowlanym, STWiOR i polskich normach z uwzględnieniem określonych w SIWZ warunków do w/w dokumentów. 10. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.). 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie budowlanym, przedmiarach robót oraz STWiOR. 12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne
i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie wskazać w złożonej ofercie, w jakim zakresie oferuje rozwiązania równoważne oraz złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe dla każdego zaoferowanego równoważnego materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany materiał, urządzenie lub element wyposażenia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, STWiOR. 13. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym, STWiOR lub w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie, jak wskazane w projekcie budowlanym, STWiOR, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 14. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 15. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót; 2) ustanowienie Kierownika Budowy/Kierownika Robót branży elektrycznej, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy/Kierownika Robót branży elektrycznej należeć będzie koordynowanie prac branży elektrycznej oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 4) uzgodnienie każdorazowej zmiany w organizacji ruchu z zarządcą obiektu, ze względu na czynny charakter zajezdni; 5) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia robót i odbioru końcowego; 6) stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 7) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania; 8) materiały porozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej; 9) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, 10) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ; 11) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej, wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy/ Kierownika Robót branży elektrycznej, Inspektora Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego; 12) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania robót oraz przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia; 13) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 14) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu budowy; 15) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 16) pokrycia ewentualnych kosztów obsługi archeologicznej; 17) ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 18) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 16. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego. 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z zasadami promowania projektu
i obowiązkami informacyjnymi beneficjenta określonymi na stronie: https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r. 7) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ. 8) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ. 9) Przygotowanie oświadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robót branży elektrycznej o podjęciu obowiązków oraz zgłoszenia do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni przed planowanym przekazaniem terenu budowy. 10) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. 11) Umożliwienie Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru. 12) Dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących przepisów). 13) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 14) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru. 15) Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego. 16) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 17) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. a) SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 18. Szczegółowe warunki rozliczania i odbioru robót zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczek. 20. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej. 21. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca. 22. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - Roboty przygotowawcze, - Roboty ziemne, - Roboty montażowe. Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy. 23. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 22 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy. 24. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 25. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 23 i ust. 24 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 26. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl. 27. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa wraz z załącznikami, SIWZ oraz Oferta Wykonawcy, 2) Projekt budowlany, 3) STWiOR, 4) Przedmiary robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in