„Przebudowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 12 w miejscowości Czechyń”

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej nr 12 na istniejącej drodze gruntowej utwardzonej w Nadleśnictwie Płytnica na odcinku o długości 520 m. Zakres prac polega na wykonaniu dwóch warstw masy bitumicznej na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Płytnica: działki ewidencyjne o numerach 8058/2, 8059/16 w obrębie ewidencyjnym Czechyń (32-17-052-0013), leśnictwo Czechyń.
Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje:
– odspojenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego,
– wyprofilowanie istniejącej nawierzchni(podbudowy) z kruszywa łamanego do projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem,
– wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm,
– wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,
– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.10 cm
– pomiar geodezyjny i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Nowa Szwecja 6
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji
Nowa Szwecja 6
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in