dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni matematyczno - przyrodniczych umożliwiających praktyczne eksperymentowanie połączone z wykorzystaniem technologii informatycznej w podziale na 3 części: część 1: Zestaw klocków umożliwiający montaż 5 modeli robotów, część 2: Pełny zestaw edukacyjny klocków do nauki programowania, część 3: Ozobot evo, w ramach Projektu 9.1.2 Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni matematyczno - przyrodniczych umożliwiających praktyczne eksperymentowanie połączone z wykorzystaniem technologii informatycznej w ramach Projektu 9.1.2 Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
2. Szczegółowy opis zawarty został w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu tj. : dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni matematyczno - przyrodniczych umożliwiających praktyczne eksperymentowanie połączone z wykorzystaniem technologii informatycznej do siedziby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole odbywała się w obecności wyznaczonej osoby po stronie Zamawiającego.
2) Wszystkie elementy dostarczonego sprzętu muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 być fabrycznie nowe (nie używane czy powystawowe),
 być trwałe, kompletne, wzajemnie dopasowane, łatwe w obsłudze
 zapewniać praktyczną realizację, a nie symulację, doświadczeń tradycyjnych i wspieranych komputerowo, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia,
 nie mogą być refabrykowane,
 nie mogą pochodzić z ekspozycji,
 być pierwszej jakości,
 być wprowadzone do obrotu,
 odpowiadać obowiązującym normom,
 posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa,
 być zgodne z zasadniczymi wymaganiami: tj. muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego umocowanego przedstawiciela i/ lub oznakowane znakiem CE.
 posiadać odpowiednią funkcjonalność, tj. spełniać swoje przeznaczenie
 być trwałe i estetyczne, np.: nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia ewentualnie inne uszkodzenia artykułu widoczne gołym okiem (odpowiednio do rodzaju artykułu),
3) Sprzęt powinien być dostarczony, wniesiony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (osobę wyznaczoną przez Wykonawcę i działającą w jego imieniu) przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu, w miejscu ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego i na życzenie Zamawiającego rozpakowany i uruchomiony przez Wykonawcę celem sprawdzenia poprawności działania w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.
4) Wykonawca elementy przedmiotu zamówienia dostarczy w oryginalnych opakowaniach producenta.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji lub nie jest dostępny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
6) Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie (w formularzu rzeczowo-cenowym) pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone w specyfikacji.
7) Za dostarczone elementy przedmiotu zamówienia (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku elementów szklanych Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczyć przedmiot dostawy, tzn. w sposób uniemożliwiający potłuczenie się w/w elementów i odpowiednio oznakować opakowania (np. ostrożnie szkło).
8) Po dostawie i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru, którego data wykonania oznacza odbiór końcowy realizacji zadania oraz początek okresu gwarancji. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonanej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia 100% dostarczonego przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności ze specyfikacją oraz przedstawioną ofertą w obecności Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela. Sprawdzenie odbywać się będzie przy dostawie w miejscu, do którego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
9) Wykonawca zobowiązuje się do złożenia przy dostawie sprzętu dokumentacji w języku polskim, w tym: dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, certyfikatów/ zaświadczeń normami określonymi w opisie oferowanego urządzenia.
10) Wykonawca zapewni termin gwarancji minimum 24 miesiące.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 12:00


» Location

Głogowska 27
Opole 45-315
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Głogowska 27
Opole 45-315
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in