Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy sprzętowej i oprogramowania systemu grafiki telewizyjnej oraz rozbudowy systemu grafiki czasu rzeczywistego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy sprzętowej i oprogramowania systemu grafiki telewizyjnej oraz rozbudowy systemu grafiki czasu rzeczywistego ”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 1 do Wzorów umów (oddzielnie dla każdej części zamówienia), które stanowią jednocześnie Załączniki Nr 3a. do SIWZ- dotyczy części 1 oraz Załącznik nr 3b do SIWZ- dotyczy części 2 zamówienia.
Zamówienie składa się z następujących części:
część 1 – modernizacja platformy sprzętowej systemu grafiki telewizyjnej wykorzystywanej do obsługi programów sportowych
część 2 – modernizacja platformy sprzętowej i oprogramowania systemu grafiki telewizyjnej oraz rozbudowy systemu grafiki
czasu rzeczywistego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 10:00


» Location

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in