Kompleksowe sprzątanie powierzchni biurowych w budynkach przy ul. Zjednoczenia 110, ul. Zjednoczenia 110b, ul. Boh. Westerplatte 11 w Zielonej Górze

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze oraz w budynkach będących przedmiotem najmu w okresie od: nie wcześniej niż 01.02.2021r. do 31.05.2022r.
Łączna powierzchnia do sprzątania w budynkach wynosi 1 725,56 m2

2. Szczegółowy opis zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 3 pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wszystkie osoby wykonujące czynności codziennego sprzątania objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w oświadczeniu dotyczącym zatrudnienia na umowę o pracę.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.3. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 13.2.1.e)).
5. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe zgodnie z § 6.1. umowy. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod: 90.91.00.00-9 – usługi sprzątania
Dodatkowe kody:
90.91.12.00-8 - usługi sprzątania budynków
90.91.92.00-4 – usługi sprzątania biur
90.91.13.00-9- usługi czyszczenia okien

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 09:00


» Location

Zjednoczenia 110
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zjednoczenia 110
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in