Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116401E ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie

» Notice description

Zakres rzeczowy:
Klasa drogi gminnej: D, Kategoria ruchu: KR2

- Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+000 do 0+421,34 km oraz rozbudowa włączenia do drogi (sięgacza
do skomunikowania przyległych posesji) na długości 79,70 mb.
- Budowa żelbetowej kładki dla pieszych przy istniejącym obiekcie mostowym.

Rozwiązania projektowe:
1) Szerokość jezdni wynosi 5,0 m (za wyjątkiem jezdni w obrębie obiektu mostowego, usytuowanego
na łuku drogi, gdzie przyjęto lokalne zwężenia)
2) Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 7cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 10cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm – 10cm
- grunt stab. cementem -10cm
3) Konstrukcje nawierzchni najazdowych (nawierzchnie warunkowe najazdu oraz azyl dla pieszych z kostki granitowej):
- kostka granitowa – 16cm
- podsypka cementowo-piaskowa – 5cm
- podbudowa z betonu -15cm
- grunt stab. cementem – 10cm
4) Budowa miejsc postojowych – 21 miejsc i 2 miejsca dla niepełnosprawnych
- kostka brukowa betonowa – 8cm
- podsypka cementowo-pisakowa - 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego – 20cm
- warstwa odsączająca z pospółki – 10cm
5) Konstrukcja chodników (chodnik o szerokości 2,0 m):
- kostka brukowa betonowa – 6cm
- podsypka cementowo-pisakowa - 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego – 10cm
- warstwa odsączająca z pospółki – 10cm
6) Konstrukcja zjazdów:
- kostka brukowa betonowa – 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa – 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego – 20cm
- warstwa odsączająca z pospółki – 10cm
7) Pobocza:
- o szerokości 0,75m
- z kruszywa łamanego 0/31,5mm i grubości 10cm
8) Odwodnienie:
- rowami przydrożnymi oraz korytkami betonowymi wzdłuż jezdni do projektowanych rowów
9) Budowa nowego przepustu pod drogą o przekroju kołowo-łukowym
10) Odnowienie mostu drogowego:
- nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z montażem krawężników granitowych
11) Kładka dla pieszych na rzece Piasecznicy:
- budowa nowej kładki przeznaczonej dla pieszych, równolegle do istniejącego obiektu mostowego,
- długość kładki – 11,60m
- szerokość użytkowa kładki – 3,5m
- szerokość całkowita kładki – 4,0m
- płyta kładki z betonu o gr. 20cm, pokryta żywicą
12) Budowa oświetlenia ulicznego
13) Likwidacja kolizji z elektroenergetyczną siecią niskiego napięcia
14) Likwidacja kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną
15) Rozbiórka budynku gospodarczego usytuowanego w pasie drogowym
16) Urządzenie miejsca zieleni, zlokalizowanego przy miejscach postojowych.
Szczegółowy zakres robót oraz wymagania jakościowe określa projekt budowlany, przedmiary robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2021 | 11:00


» Location

Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
Tomaszów Mazowiecki 97-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Tomaszów Mazowiecki
Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
Tomaszów Mazowiecki 97-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in