Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 6+300 do KM 11+950

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1342L od KM 6+300 do KM 11+950 odcinek Nowy Świat – Radoryż Kościelny.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, karczowanie krzaków;
- podbudowa: usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta na poszerzeniu, przemieszczenie gruntu z koryta na uzupełnienie pasa drogowego, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
- chodniki: rozebranie istniejącego chodnika, rozebranie krawężników, rozebranie obrzeży, ustawienie krawężników, warstwa odsączająca z piasku, wykonanie podbudowy, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożenie obrzeża;
- roboty nawierzchniowe: frezowanie nawierzchni, oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej;
- roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome jezdni, ustawienie znaków pionowych, usunięcie humusu, uzupełnienie korpusu drogowego gruntem, wykonanie warstwy odsączającej, uzupełnienie poboczy tłuczniem, wykonanie rowu z profilowaniem skarp.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 8 do SIWZ;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.04.2021 | 09:00


» Location

ul. Józefa Piłsudskiego 17
Łuków 21-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Łukowski
ul. Józefa Piłsudskiego 17
Łuków 21-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in