Dostawa subskrypcji oprogramowania do analizy ruchu sieciowego pod kątem wykrywania zagrożeń wraz z wsparciem technicznym na okres 12 miesięcy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji oprogramowania do analizy ruchu sieciowego pod kątem wykrywania zagrożeń wraz z wsparciem technicznym na okres 12 miesięcy.
Zamawiający posiada od 3 lat wdrożony i skonfigurowany system Fidelis Network Software z sondą Direct 100 Mbps. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego Zamawiający wymaga pełnego wdrożenia nowego produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 12-miesięcznej gwarancji i wsparcia technicznego. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem zatwierdzenia protokołu odbioru.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz
z podaniem nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
1) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

Aleja Niepodległości 162
Warszawa 02-554
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Aleja Niepodległości 162
Warszawa 02-554
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in