Remont drogi gminnej Nr 108067B Wyszonki-Wypychy - Stare Zalesie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 108067B Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie w lok. 0+000 – 1+240,00.
tj. wykonanie, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Mirosława Łuniewskiego, upr. nr UAN.II.7342-108/94; drogi o następujących parametrach:
Na projektowanym do rozbudowy odcinku drogi projektuje się przekrój trasowy o niżej wymienionych parametrach:
w lok. 0+000 – 0+280,00:
- szerokość korony drogi – 7,00 m,
- szerokość jezdni bitumicznej – 5,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,
- szerokość poboczy żwirowych 2 x 1,00 m,
- spadek poboczy 6%,
- klasa drogi – D,
- obciążenie ruchem KR-1,
- szybkość projektowa 40 km/godz.,
w lok. 0+280,00 – 0+300,00:
- szerokość korony drogi – 7,00 – 6,00 m,
- szerokość jezdni bitumicznej – 5,00 – 4,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
- szerokość poboczy żwirowych 2 x 1,00 m,
- spadek poboczy 6%,
- klasa drogi – D,
- obciążenie ruchem KR-1,
- szybkość projektowa 40 km/godz.,
w lok. 0+300,00 – 1+240,00:
- szerokość korony drogi – 6,00 m,
- szerokość jezdni bitumicznej – 4,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
- szerokość poboczy żwirowych 2 x 1,00 m,
- spadek poboczy 6%,
- klasa drogi – D,
- obciążenie ruchem KR-1,
- szybkość projektowa 40 km/godz.
Konstrukcja nawierzchni i podbudowy:
- warstwa ścieralna grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- warstwa wiążąca grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- istniejące nawierzchnie wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie o warstwie grubości zgodnej z profilem podłużnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (Załącznik nr 11 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 12:00


» Location

Mazowiecka 14
Klukowo 18-214
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Klukowo
Mazowiecka 14
Klukowo 18-214
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in