Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

» Notice description

1Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków (dalej: „Produkty”) dla MSCZ, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Produktów do siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie, transportem Wykonawcy i na jego koszt, wraz z załadunkiem, rozładunkiem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na Produkty równoważne – synonimy danej pozycji Formularza asortymentowo-cenowego, pod warunkiem, że oferowany produkt równoważny będzie w tej samej postaci, o takim samym składzie chemicznym, właściwościach oraz dawce. Zamawiający wymaga, aby termin ważności Produktów był nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem Produktów, które ze względu na swoją specyfikę posiadają termin ważności krótszy niż 12 m-cy. Dostawy Produktów realizowane będą sukcesywnie, na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień, w terminie 2 dni roboczych od ich złożenia. W przypadku zamówienia określonego klauzulą „CITO” dostawa Produktów nastąpi: 1) w ciągu maksymalnie 12 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego – jeżeli zamówienie zostało złożone do godz. 12:00; 2) w ciągu maksymalnie 24 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego – jeżeli zamówienie zostało złożone po godz. 12:00. Zamawiający ma prawo do 30% korekty rzeczowo-ilościowej poszczególnych Produktów, określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym, w ramach ogólnej wartości zamówienia w danym pakiecie, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym. Zamawiający wymaga, aby oferowane Produkty posiadały pozwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w służbie zdrowia, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, poprzez właściwe oznakowanie opakowań numerem świadectwa rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Partyzantów 2/4
Pruszków 05-802
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
ul. Partyzantów 2/4
Pruszków 05-802
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in