Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE. Budynek zlokalizowany jest w Myjomicach (Gmina Kępno), działka nr ewidencyjny 592/3, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w tym m.in.:

Zakres prac termomodernizacyjnych:
- ocieplenie ścian zewnętrznych - ok. 505,86 m2
- ocieplenie cokołu i ścian fundamentowych – ok. 226,02 m2
- docieplenie stropodachu wentylowanego - docieplenie stopodachu nad południowym skrzydłem budynku - ok. 412 m2
- docieplenie stropodachu niewentylowanego – ok. 446 m2
- remont kominów,
- wymiana stolarki okiennej - 153,059 m2
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - ok. 8,945m2
- wymiana parapetów,
- wymiana rur i rynien spustowych,
- wykonanie obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie elewacji budynku,
- wykonanie nowej opaski odwadniającej,


UWAGA:
1) ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU, WYKONYWANE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO NALEŻY PROWADZIĆ W UZGODNIENIU Z DYREKTOREM SZKOŁY.

2) PRACE ZWIĄZANE ZE STOLARKĄ OKIENNĄ NALEŻY PROWADZIĆ W CZASIE WOLNYM OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH.

2) Zakres prac remontowych – wnętrza budynku:
- oczyszczenie ścian wewnętrznych ze starych farb, skucie tynków niestabilnych (roboty w ramach prac odtworzeniowych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych). Wypełnienie bruzd instalacyjnych, szpachlowanie, jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitu.
- zabudowa instalacji sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu – należy zainstalować klapy rewizyjne dla instalacji w miejscach zaworów i liczników.
- podwójne malowanie ścian oraz sufitów farbą emulsyjną.
- remont posadzek w miejscach prowadzenia instalacji.

3) Instalacje sanitarne:
- modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż pompy ciepła wraz z automatyką i zasobnikiem c.w.u. oraz wymianę przewodów instalacji c.w.u. i instalacji cyrkulacyjnej,
- montaż baterii łazienkowych i kuchennych z perlatorami,
- modernizację instalacji grzewczej poprzez montaż nowego kotła olejowego kondensacyjnego z wbudowanym sterownikiem i automatyką pogodową, wymianę instalacji oraz montaż nowych grzejników z zaworami termostatycznymi,
- wymianę rynien i rur spustowych odprowadzających wodę deszczową.

4) Instalacje elektryczne:
- montaż instalacji fotowoltaicznej – 44 panele,
- modernizację instalacji elektrycznej związaną z termomodernizacją i wymianą instalacji sanitarnych,
- wymianę opraw oświetleniowych - 87 sztuk,
- wymianę instalacji zasilania,
- wykonanie instalacji odgromowej.

Parametry określające wielkość obiektu:
a) Powierzchnia zabudowy - 883,00 m2.
b) Powierzchnia netto budynku - 739,70 m2.
c) Kubatura brutto budynku - 2150,90 m3.
d) Wysokość budynku - 4,70 m.
e) Długość budynku - 52,54 m.
f) Szerokość budynku - 39,77 m.
g) Ilość kondygnacji budynku – I nadziemna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a także specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ.


Zamówieniem objęte są również:
- koszty pełnej obsługi geodezyjnej w tym koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeśli dotyczy),
- inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze),
- wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.
- zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,
- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.
- powołanie kierownika budowy oraz prowadzenie dziennika (zakup dziennika budowy leży po stronie Wykonawcy).

Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie
w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót
w wyznaczonym terminie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ.

1.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i realizacji zadania:
1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania
z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.
2) Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
3) Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została opisana jedynie w tejże Specyfikacji.
4) Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SIWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia.
5) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.
6) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Przedmiot zamówienia według kodu CPV:
Roboty budowlane 45000000-7
Roboty budowlane w zakresie budynków 45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami 45214000-0
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 45214200-2
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311100-1
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2

Inne instalacje elektryczne
45317000-2

Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316000-5

Instalowanie centralnego ogrzewania
45331100-7

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8

Instalowanie kotłów
45331110-0

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332000-3

Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0

Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia wykonywać prace w sposób zapewniający dojście do posesji zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie
7 dni. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy.


1.3 Szczegółowy zakres robót budowlanych opisany jest w projekcie budowlanym, STWiOR oraz przedmiarach robót.

1.4 Wymagane cechy materiału, produktu lub usługi zostały szczegółowo opisane
w dokumentacji projektowej.

1.5 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.
Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umowne w wysokości iloczynu kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
1.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp.
1.10 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
1.11 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 10:00


» Location

Ratuszowa 1
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Kępno
Ratuszowa 1
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in