ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZIMNEJ WODZIE.

» Notice description

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie” na terenie działki nr 84, adres inwestycji: 59-307 Raszówka, Zimna Woda 13.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej od strony północnej na całej długości budynku OSP w części ze świetlicą. Istniejący budynek składa się z części garażowej oraz pomieszczeń gospodarczych i zaplecza socjalno-sanitarnego.
Planowana rozbudowa będzie pełnić funkcję administracyjno-socjalną dla OSP. W ramach rozbudowy przewiduje się wymianę istniejącego pokrycia dachu nad częścią ze świetlicą z gontu bitumicznego na blachodachówkę w kolorze ceglastym.
Nowowybudowany segment wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne (wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacji mechanicznej) oraz instalację odgromową. Ze względu na kolizję istniejącego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej z projektowanym budynkiem przyłącza należy przebudować. Źródłem ciepła dla budynku będzie kocioł gazowy wiszący jednofunkcyjny kondensacyjny (z zamkniętą komorą spalania) o mocy 24kW z pełną automatyką i wyposażeniem.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie między innymi następujących podstawowych elementów robót:
• wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych oraz zamurowań w celu połączenia istniejącego obiektu z dobudowywanym segmentem,
• wykonanie ław fundamentowych żelbetowych monolitycznych z betonu,
• wykonanie ścian fundamentowych gr.36 cm - z bloczków betonowych gr.24cm na zaprawie cem.- wap., ocieplone styropianem ekstrudowanym, gr.12cm;
• wykonanie ścian zewnętrznych parteru gr. 39 cm – bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm na zaprawie systemowej, ocieplone wełną gr. 15cm.
• wykonanie stropu drewnianego o konstrukcji z belek drewnianych 10x18cm w rozstawie co max 60cm, wypełniony wełną mineralną (15+10cm);
• wykonanie konstrukcji dachu płatwiowo-krokwiowego, pokrycie dachu– blacha dachówkowa w kolorze ceglastym;
• wymiana istniejącego pokrycia dachu nad częścią ze świetlicą z gontu bitumicznego na blachodachówkę w kolorze ceglastym;
• dostawa i montaż aluminiowej i płycinowej ślusarki drzwiowej oraz okiennej z PCV;
• wykończenie obiektu: posadzki, tynki, malowanie, parapety, okładziny zewnętrzne, obróbki blacharskie itd.
• wykonanie instalacji wewnętrznych wraz z instalacją wentylacji mechanicznej,
• szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach istniejących po wymianie instalacji w miejscach po bruzdach, po wyburzeniach i demontażach doprowadzenie ścian do stanu sprzed kucia;
• wykonanie przebudowy istniejących instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
• wykonanie utwardzenia przy wyjściu z budynku od strony północnej, wykonanie opaski przy rozbudowanym obiekcie o szer. 50cm z kostki betonowej;
• uporządkowanie terenu wraz z odtworzeniem terenów zieleni.
Uwaga:
Z uwagi na prowadzenie robót w obiekcie czynnym należy uwzględnić konieczność prowadzenia robót w sposób pozwalający na pracę OSP. Wykonawca obowiązany jest ustalić z Użytkownikiem sposób i czas realizacji robót jak najmniej kolidujący z funkcjonowaniem remizy. Podczas prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom budynku.
tymczasowy zjazd z drogi na teren realizacji inwestycji należy wykonać po uzyskaniu zgody i uzgodnieniu warunków z właścicielem nieruchomości oraz z użytkownikiem obiektu.

1.1. W celu dostosowania funkcjonalności obiektu dla potrzeb wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych zaprojektowano obiekt budowlany bez barier architektonicznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa udostępniona SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. (Przedmiary nie stanowią podstawy wyceny, są jedynie dokumentem pomocniczym do szacowania wartości zadania).

3. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami) osoby wykonujące następujące czynności:
- pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych,
- pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności w zakresie:
a) robót rozbiórkowych i porządkowych,
b) robót konstrukcyjnych,
c) robót wykończeniowych,
d) robót elektrycznych,
e) robót sanitarnych.

Wymagania dotyczące zatrudnienia w.w. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
4. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Księcia Ludwika I 3
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Lubin
Księcia Ludwika I 3
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in