Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Mogilany

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Mogilany” obejmującego:
3.1.1. Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej metodą sprysku lepiszczem i posypania grysem o łącznej, szacunkowej powierzchni łat 4500 m2;
3.1.2. Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym na gorąco o grubości 5 cm z obcięciem krawędzi o łącznej, szacunkowej powierzchni łat 800 m2;
3.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa załączona do SIWZ Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) – Załącznik nr 7 oraz Przedmiar robót - Załącznik nr 8

3.3. Roboty wykonywane będą etapami w rozbiciu na poszczególne zadania, wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót zostanie określony ich zakres i termin wykonania.
3.4. Zakres robót związanych z uzupełnianiem ubytków może ulec zmianom co do ilości wykonanych łat, zależnie od rzeczywistej ich średniej grubości w stosunku do grubości określonej w przedmiarze robót.
3.5. Zakres i jakość wykonanej usługi (robót) będzie każdorazowo potwierdzana przez Zamawiającego.
3.6. W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym również koszty związane z oznakowaniem robót wg sporządzonego we własnym zakresie projektu organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas wykonywania robót w pasie drogowym.
3.7. Wykonawca musi stworzyć możliwość wykonywania robót przy remontach cząstkowych bez wstrzymywania ruchu, przy ograniczonej szybkości, z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3.8. Wszystkie materiały do wykonania przedmiotowych robót muszą być nie gorsze niż podane w dokumentacji przetargowej. Zastosowane technologie oraz użyte materiały powinny spełniać wymagania normowe przyjęte w dokumentacji technicznej.
3.9. Wykonawca załączy do oferty kosztorys uproszczony sporządzony zgodnie z przedmiarem robót, który jest załączony do SIWZ (załącznik nr 8 przedmiar robót)
3.10. Wykonawca zapewnia dostawę wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót.
3.11. Wykonawca zapewnia obsługę maszyn poprzez zatrudnienie operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia.
3.12. Zastosowane w dokumentacji nazwy własne urządzeń lub materiałów, nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji.
Wszystkie zatem wyszczególnione w dokumentach przetargowych nazwy własne są podane, dla określenia standardu oraz właściwości technicznych należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty, jako typowy przykład. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów innych - równoważnych do podanych, pod względem techniczno – użytkowym, o nie gorszych parametrach. Można zastosować rozwiązania równoważne do powołanych norm w dokumentacji technicznej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wskazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.
Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione w dokumentach przetargowych.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów, /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy.

3.13. Rozliczenie robót dokonywane będzie fakturami częściowymi po zrealizowaniu kolejnych etapów zadania na podstawie kosztorysu powykonawczego, książki obmiaru (w rozbiciu na poszczególne drogi) i protokołu odbioru zadania zatwierdzonych przez Zamawiającego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w ofercie przetargowej.
3.14. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy wraz z protokołem odbioru robót.
3.15. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w formularzu ofertowym.
Długość gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji (do wyboru wykonawcy na okres 6, 12 lub 18 miesięcy), liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.(Szczegółowy opis Rozdział 3 - SIWZ)- https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,m,330054,2020.html

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2021 | 10:30


» Location

Rynek 2
Mogilany 32-031
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Mogilany
Rynek 2
Mogilany 32-031
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in