Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w roku 2021 w zakresie remontów nawierzchni jezdni o powierzchniach małych i wielkowymiarowych, z podziałem na zadania.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni o powierzchniach małych i wielkowymiarowych, z podziałem na zadania :

Zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem frezarki
w ciągu DW 425,919,920,921,923,924,925,929,932,935;

Zadanie nr 2 – Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie remontów nawierzchni jezdni mieszankami mineralno –
asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem frezarki w ciągu dróg powiatowych
na terenie Powiatu rybnickiego ziemskiego;

Zadanie nr 3 – Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie naprawy uszkodzeń nawierzchni
bitumicznych mieszaniną grysowo – emulsyjną wbudowaną pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych.

Zadanie nr 4 – Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie naprawy pojedynczych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z mechanicznym obcinaniem krawędzi lub użyciem frezarki.

1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zakres remontów podzielono na 4 zadania:

1). Zadanie nr 1 – obejmujące: Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni
mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem
frezarki w ciągu DW 425,919,920,921,923,924,925,929,932,935;
Zakres szacunkowy robót obejmuje : wykonanie remontów o powierzchniach małych i wielkowymiarowych
z zastosowaniem frezarki – ok. 6000m2 ,

2). Zadanie nr 2 – obejmujące :Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie remontów nawierzchni jezdni
mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem
frezarki w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu rybnickiego ziemskiego;
Zakres szacunkowy robót obejmuje : remonty o powierzchniach małych i wielkowymiarowych z zastosowaniem frezarki
– ok. 4200 m2.

3). Zadanie nr 3 – obejmujące: Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie naprawy uszkodzeń
nawierzchni bitumicznych mieszaniną grysowo – emulsyjną wbudowaną pod ciśnieniem za pomocą remonterów
drogowych.
Zakres szacunkowy robót łącznie na drogach wojewódzkich i powiatowych obejmuje wbudowanie mieszaniny
grysowo – emulsyjnej w ilości ok. 450 ton( w tym: w ciągu DP 200 ton, w ciągu DW 250 ton) .

4). Zadanie nr 4 – obejmujące Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie naprawy pojedynczych
uszkodzeń nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi
w wytwórniach mas bitumicznych z mechanicznym obcinaniem krawędzi lub użyciem frezarki.
Zakres szacunkowy robót obejmuje: remont pojedynczych wyboi mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco
wyprodukowaną w WMB w ilości ok.280 ton wbudowanej mieszanki ( w tym w ciągu DP 50 ton, w ciągu DW 230 ton).

Właściwy zakres rzeczowy robót dla każdego z zadań będzie ustalany na bieżąco w zależności od potrzeb jakie wystąpią
i ujawnią się w trakcie eksploatacji dróg w okresie od dnia podpisania umowy do:
- 20 czerwca 2021 r. ( dot. zadania 1) ;
- 30 listopada 2021 r. ( dot. zadania 2);
- 30 października 2021 r. ( dot. zadania 3 w zakresie dot. dróg powiatowych)
- 20 czerwca 2021r. ( dot. zadania 3 w zakresie dot. dróg wojewódzkich)
- 30 listopada 2021 r. (dot. zadania 4 w zakresie dot. dróg powiatowych)
- 20 czerwca 2021r. ( dot. zadania 4 w zakresie dot. dróg wojewódzkich)

w oparciu o przeprowadzoną przez Zamawiającego inwentaryzację dróg pod kątem wystąpienia uszkodzeń.
Ilości podane w przedmiarach mają charakter szacunkowy i zostały podane w celu realnej oceny ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników.

Pozostałe informacje dotyczące wyżej wymienionych zadań:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzeń pozimowych i wynikłych z bieżącej eksploatacji w nawierzchniach bitumicznych dróg wojewódzkich (wyszczególnionych w zał. 11 do SIWZ) i powiatowych (wyszczególnionych w zał. 12 do SIWZ) metodami:
- Remontu uszkodzeń o zróżnicowanej wielkości powierzchni (łat) mieszankami mineralno asfaltowymi na gorąco z użyciem frezarki - powierzchnie małe i wielkowymiarowe (zadanie 1 i 2 - dla zadania nr 1 zastosować mieszanki mineralno - asfaltowe jak w Specyfikacjach technicznych i Wytycznych Technicznych ZDW Katowice , dla zadania nr 2 mieszanki mineralno – asfaltowe jak dla KR 3-KR4) wytwarzanymi w wytwórniach mas bitumicznych;

Remont uszkodzeń nawierzchni bitumicznych o powierzchniach małych (stanowiących ok. 10% zlecanych ilości)
i wielkowymiarowych (pow. 100m 2) mieszankami na gorąco wyprodukowanymi w WMB z użyciem frezarki polega na :
- wyfrezowaniu wskazanych uszkodzonych miejsc na wymaganą głębokość frezarką sterowaną elektronicznie,
umożliwiającą frezowanie na określoną głębokość,
- oczyszczeniu naprawianego miejsca,
- ogrzaniu bitumu i skropieniu naprawianego miejsca ( lub z zastosowaniem emulsji na zimno),
- rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości
uszkodzenia sposobem mechanicznym,
- zagęszczeniu poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
- posmarowaniu bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią,
- transporcie mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania,
- odwozie i utylizacji destruktu z frezowania nawierzchni wraz ze wszelkimi związanymi z tym opłatami.

- Remontu pojedynczych uszkodzeń poprzez wbudowanie pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych
mieszaniny grysowo – emulsyjnej (zadanie nr 3);
Remont uszkodzeń nawierzchni bitumicznych mieszaniną grysowo – emulsyjną wbudowaną pod ciśnieniem polega na :
- oczyszczeniu naprawianego miejsca sprężonym powietrzem,
- przy użyciu specjalnego remontera natrysk pod ciśnieniem jednocześnie kruszywa
z kationową emulsją asfaltową,
- natrysk pod ciśnieniem naprawianego miejsca kruszywem otoczonym ( w dyszy) emulsją ,
- w końcowej fazie zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

- Remontu pojedynczych uszkodzeń o zróżnicowanej wielkości łat mieszankami mineralno - asfaltowymi
wyprodukowanymi na gorąco w WMB – zadanie nr 4;
Remont cząstkowy o powierzchniach małych - pojedyncze wyboje mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco obejmuje
m.in. :
- wycięcie (lub wyfrezowanie) uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z odspojeniem, usunięciem ewentualnego gruzu,
- ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca ( lub z zastosowaniem emulsji na zimno,)
- rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości
uszkodzenia,
- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
- posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią,
- transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania,
- odwóz gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją i związanymi z tym opłatami.

Wykonawca w zakresie prowadzonych robót będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił odpowiedzialność
z tego tytułu. Każdy odpad i materiał uzyskany z frezowania nawierzchni musi być zagospodarowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót dla poszczególnych zadań i Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla dróg powiatowych,stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem , że ilości robot wymienione w załączonych przedmiarach mają charakter szacunkowy, gdyż z uwagi na charakter zamówienia nie ma możliwości dokładnego ich podania.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADAŃ 1-4

2. Wszystkie nazwy produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji lub jakimkolwiek dokumencie służą
jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
Uwaga: Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych
minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem
spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy , usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt
równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe
w stosunku do opisanego.

3. Do wykonywania robót budowlanych należy zastosować wyłącznie wyroby budowlane, które odpowiadają wymogom
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania;

4. Rozliczenie za przedmiot zamówienia może odbywać się fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych zleceń.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy oraz rozliczenie powykonawcze opracowane przez Wykonawcę, a następnie
zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do opracowania i uzyskania zatwierdzeń
dla projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na drogach powiatowych (zadanie nr 2,3 i 4)
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz.U.z 2017r. , poz. 784 tekst
jednolity).
Wykonawca co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu ma obowiązek
zawiadomić Starostę Rybnickiego, Komendanta Powiatowego Policji oraz Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów
Powiatu Rybnickiego o terminie jej wprowadzenia.
Zamawiający udostępni (dla zad. Nr 1,3,4 w części dot. dróg wojewódzkich) zatwierdzoną organizację ruchu dla
projektu pod nazwą „Projekt uproszczony zmiany organizacji ruchu. Schematy oznakowania robót związanych z
utrzymaniem dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach”.
Wykonawca co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu ma obowiązek
zawiadomić Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, właściwego Starostę
oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminie jej wprowadzenia.

6. Informacje dotyczące podwykonawstwa:

6.1 Umowa o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień
publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zostały zawarte w załączniku „Istotne postanowienia warunków umowy”,
stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ .
6.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców.

6.2.1 Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (wzór wg załącznika nr 1 do SIWZ) części (zakresu)
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa)
podwykonawców:
6.2.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
podał – o ile są już znane- nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.
Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących
podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na
zasadach określonych w przepisach art. 143b ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.2.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie
podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są Istotnych Postanowieniach Warunków
Umowy, stanowiących załącznik nr 8 do niniejszej siwz.

7. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty
na okres wskazany przez niego w ofercie, jednak nie mniej niż 24 miesięcy dla zadań 1 i 2 w zakresie remontów
wielkowymiarowych(powyżej 100m2)1 i na okres 12 miesięcy w zakresie remontów o powierzchniach małych (do 100
m2) oraz zadań 1,2,3 i 4 , licząc od dnia odbioru robót poszczególnych odcinków.
O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi.
Bieg gwarancji poszczególnych odcinków liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru.

UWAGA:
Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej
gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą
odbywały się minimum raz w okresie gwarancji, chyba , że wystąpi sytuacja wymagająca częstszych przeglądów
gwarancyjnych.

Okres gwarancji dla remontów wielkowymiarowych będzie oceniany w kryterium oceny ofert dla zadań 1 i 2 na zasadach określonych w sekcji 13 SIWZ.

8. Na podstawie art. 29 ust. 3a, Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkie
osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- pracownicy fizyczni wykonujący prace rozbiórkowe (zad. 1,2,4),
- pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z układaniem warstw bitumicznych 1,2,4);
- operatorzy remonterów drogowych ( dot. zad. 3)

Jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące wskazane wyżej czynności. Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 12 Istotnych Postanowień Warunków Umownych, stanowiących załącznik Nr 8 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 08:45


» Location

ul. Jankowicka 49
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego
ul. Jankowicka 49
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in