SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH/LEKÓW

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych/leków.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilość podano w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części Specyfikacji SIWZ) i będących integralną częścią SIWZ.
3. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia należy wycenić w Formularzu/ach asortymentowo – cenowym/ych, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. W przypadku określenia przedmiotu zamówienia handlową nazwą środka danego producenta, nazwa taka jest jedynie przykładowa, a Zamawiający dopuszcza w tym zakresie produkty farmaceutyczne/leki równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazano. Przez produkty farmaceutyczne/leki równoważne Zamawiający rozumie zaoferowanie produktu/ów farmaceutycznych/leków gwarantujących realizację zamówienia w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie właściwości nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
6. Z uwagi na szacunkowe określenie ilości przedmiotu zamówienia, może ulec ona zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb diagnostycznych pacjentów Zamawiającego - maksymalnie do 10%.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 12:30


» Location

ul. Powstania Styczniowego
Gdynia 81-519
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego
Gdynia 81-519
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in