Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych NPS oraz ciągów pieszych wraz z dojściami w Oławie przy ul. Magazynowej na działkach nr 23/68, 23/22, 23/18 i 37 obr. 3 Oława”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami (NPS) oraz ciągów pieszych wraz z dojściami do budynków. Teren objęty zakresem prac: działki nr 23/68, 23/22, 23/18 i 37 w Oławie przy ul. Magazynowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
a) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzonych robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie miejsc robót;
b) przygotowanie terenu, w tym m.in. rozbiórka istniejących konstrukcji krawędzi nawierzchni, krawężników i chodników, wywóz zalegającego gruzu, nadmiaru ziemi, niwelacja terenu;
c) budowę 20 miejsc postojowych o łącznej powierzchni ≈ 382,50 m2;
d) budowę chodników, dojść pieszych o łącznej powierzchni ≈ 462,60 m2;
e) budowę opaski z otoczaków w opasce betonowej o łącznej powierzchni ≈ 57,20 m2;
f) budowę kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia projektowanych miejsc postojowych i ciągów pieszych;
g) zakup, dostawę i montaż oznakowania;
h) budowę oświetlenia terenu;
i) zabezpieczenie ciągu pieszego przy strefie wyjściowej z przedszkola ogrodzeniem;
j) wykonanie zieleni uzupełniającej;
k) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej.
Teren, na którym wykonywane mają być roboty budowlane, znajduje się w obrębie historycznego zespołu koszar wpisanych do rejestru zabytków i podlegają pełnej ochronie konserwatorskiej. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr 1116/2020 z dnia 16.12.2020 r. wydaną przez Starostę Oławskiego oraz projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez jednostkę projektową Autorska Pracownia Architektury „ARC-HIT” Sp. z o.o., stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ, obowiązującymi warunkami wykonania i odbiorów robót budowlanych, normami państwowymi i branżowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, wymogami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poż., innymi przepisami obowiązującymi w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego, budowlanego oraz Konserwatora Zabytków.
Uwaga!
W miejscach ewentualnego występowania gruntów nienośnych pod projektowaną konstrukcją należy dokonać wymiany takich gruntów na nośne.
Właścicielem działek, na których projektowane jest przedsięwzięcie, jest Miasto Oława. Zamawiający posiada zgodę właściciela do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Sienkiewicza 7
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in