USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA RZECZ GMINY LUBIN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 01.02.2021 R. - 31.01.2022 R.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe na rzecz Gminy Lubin w okresie 01.02.2021-31.01.2022.

Zakres zamówienia obejmuje 4 zadania:
Zadanie 1 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubin,
Zadanie 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Lubin,
Zadanie 3 - Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin,
Zadanie 4 - Ubezpieczenie NNW uczestników imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Lubin
Szczegółowy opis zamówienia w zakresie poszczególnych zadań zawiera załącznik do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące następujące czynności:
- zatrudnione na stanowisku pracy ds. obsługi oraz kontaktów z Zamawiającym,

były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495). Szczegóły dotyczące zatrudnienia osób na podstawi art. 29 ust. 3a Pzp zawiera SIWZ.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:00


» Location

Księcia Ludwika I 3
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Lubin
Księcia Ludwika I 3
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in