„Zakup sprzętu i wyposażenia do sali zajęć informatycznych, do aneksu kuchennego, do łazienek, do pokoju dziennego w projekcie pn „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej”

» Notice description

2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup sprzętu i wyposażenia do sali zajęć informatycznych, do aneksu kuchennego, do łazienek, do pokoju dziennego w projekcie pn „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej”
2.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części jak poniżej:
1.2.2. Część 1 zamówienia: „Sprzęt AGD i RTV”
2.2.2. Część 2 zamówienia: „Sprzęt do sali zajęć informatycznych”.
2.3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
dla 1-2 części zamówienia:
1) dostawę i montaż fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, sprzętu i wyposażenia w zakresie określonym w Załączniku nr 1a, 1b i 2 do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem do mediów, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
2) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania potwierdzone stosownym protokołem,
3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,
4) dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej, użytkowej (w języku polskim) związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania – w tym licencji (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność) ,
5) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urządzeniami.

2.4. Szczegółowy opis zamówienia, obejmujący ilość poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry, zawarty jest w:
2.4.1 załączniku Nr 1a do SIWZ część 1 zamówienia,
2.4.2 załączniku Nr 1b do SIWZ część 2 zamówienia,
oraz Projekcie Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 10:00


» Location

Wojska Polskiego 13
Komarówka Podlaska 21-311
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej
Wojska Polskiego 13
Komarówka Podlaska 21-311
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in