Przebudowa części magazynowej na szatnie przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa części hali magazynowej budynku na szatnie przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie” polegające na zmianie sposobu użytkowania fragmentu części hali magazynowej budynku socjalno-warsztatowo-magazynowego na szatnie pracownicze, obejmujące branżę budowlaną, instalacje elektryczne wewnętrzne i roboty instalacyjne.
2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
3. Roboty mają być prowadzone w taki sposób, aby powierzchnia budynku mogła być użytkowana przez Zamawiającego zgodnie z przeznaczeniem budynku, w czasie trwania prac.
4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone zostały szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:00


» Location

al. gen. Władysława Sikorskiego 428
Rzeszów 35-304
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
al. gen. Władysława Sikorskiego 428
Rzeszów 35-304
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in