Dostawa stacjonarnych i mobilnych stacji montażowych na potrzeby Ośrodka Kanałów i Serwisów Internetowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych i mobilnych stacji montażowych na potrzeby Ośrodka Kanałów i Serwisów Internetowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest odpowiednio dla danej części zamówienia w Załączniku Nr 1a i Załączniku Nr 1b
do SIWZ, stanowiącym zarazem Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (dla każdej części zamówienia oddzielnie).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Video equipment

» Buyer data

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in