REMONT BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 16 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 2216 PRZY UL. SIKORSKIEGO W BRZEGU

» Notice description

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH DO WYKONANIA
3.2.1 Prace rozbiórkowe i demontażowe.
Pełny zakres jak w:
1. Projekt Wykonawczy Branży Budowlanej Remontu Budynku Garażowego
nr 16.
2. Projekt Wykonawczy Branży Elektrycznej Remontu Budynku Garażowego nr 16.
Zawiera m.in.:
• Demontaż istniejącej instalacji odgromowej;
• Demontaż obróbek blacharskich;
• Demontaż rynien i rur spustowych;
• Demontaż pokrycia dachowego wraz z oczyszczeniem z luźno związanych elementów (80% powierzchni nadbetonu);
• Rozbiórka uszkodzonych dolnych półek stropodachu ceramicznego;
• Demontaż instalacji elektrycznej w całości (m.in. opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych, okablowania, istniejącego złacza kablowego, rozdzielni głównej oraz podrozdzielni, instalacji odgromowej itp.);
• Demontaż istniejącego wywietrzaka dachowego;
• Demontaż tabliczki z numerem budynku;
• Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej oraz bram garażowych;
• Demontaż istniejącej stolarki okiennej stalowej;
• Demontaż istniejących krat stalowych;
• Demontaż istniejących kratek nawiewnych;
• Demontaż żeliwnej klapy włazowej;
• Demontaż parapetów zewnętrznych;
• Rozbiórka istniejących ścian działowych – zakres zgodny z opracowaniem graficznym;
• Rozbiórka warstw podłogowych i posadzkowych;
• Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych wraz z krawężnikami – zakres zgodnie z opracowaniem graficznym;
• Rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej wraz z krawężnikami – zakres zgodnie z opracowaniem graficznym;
• Skucie odbojów przed bramami garażowymi;
• Rozbiórka opaski betonowej - zakres zgodnie z opracowaniem graficznym;
• Wykonanie reprofilacji istniejących otworów;
• Skucie istniejących wypraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych oraz warstw wykończeniowych (płytki klinkierowe, wylewki betonowe);
• Usunięcie starych powłok malarskich z konstrukcji stalowej;
• Demontaż istniejących schodów żelbetowych na gruncie.

3.2.2 Prace budowlane do wykonania.
Pełny zakres jak w:
1. Projekt Wykonawczy Branży Budowlanej Remontu Budynku Garażowego
nr 16.
2. Projekt Wykonawczy Branży Elektrycznej Remontu Budynku Garażowego nr 16.
Zawiera m.in.:
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wtórnych;
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w odtwarzanych posadzkach na gruncie;
• Zamurowanie zbędnych otworów w istniejących ścianach po zdemontowanych elementach wyposażenia instalacyjnego i technologicznego;
• Remont przegród ceramicznych, elementów betonowych i żelbetowych;
• Wykonanie nowych powłok antykorozyjnych na elementach stalowych;
• Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z wydłużeniem okapu – zakres zgodny z opracowaniem graficznym;
• Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej;
• Montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo – cynkowej;
• Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej;
• Montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej;
• Montaż nowych bram garażowych;
• Odtworzenie parapetów wewnętrznych;
• Wykonanie nowych podłóg i posadzek wraz z podbudowami,
- wykonanie posadzki antyelektrostatycznej zgodnie z projektem branżowym;
• Wykonanie nowych instalacji branży elektrycznej: oświetlenie, zasilanie gniazd wtykowych, złącze kablowe, głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu SPWP, rozdzielni głównej, instalacji uziemienia ochronnego, połączeń wyrównawczych itp. zgodnie z projektem branżowym;
• Wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z projektem branżowym;
• Wykonanie nowych wypraw tynkarskich zewnętrznych i wewnętrznych;
• Wykonanie okładziny cokołu z płytek klinkierowych;
• Wykonanie nowych powłok malarskich na ścianach i sufitach;
• Montaż drabiny systemowej;
• Wykonanie opaski betonowej przy budynku na styku z terenami zielonymi;
• Wykonanie dojścia do wejścia zlokalizowanego w ścianie szczytowej;
• Odtworzenie nawierzchni dróg i placów wewnętrznych – zakres zgodny
z opracowaniem graficznym;
• Montaż ograniczników parkingowych oraz odbojnic słupowych;
• Wykonanie numeracji budynku;
• Reprofilacja terenów zielonych wraz z odtworzeniem trawników.

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJACYCH ZAMÓWIENIE (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych):
3.3.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art.22 § 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1976 r. – Kodeksu pracy) co najmniej 4 osób tj.: 2 osoby do prac ogólnobudowlanych, 2 osoby do prac elektrycznych), które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres trwania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3.3.2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w pkt. 3.3.1 przed zakończeniem terminu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
3.3.3. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy osób, o których mowa w pkt. 3.3.1. która będzie określała pełnione przez pracowników funkcje oraz okres obowiązywania umowy o pracę. W przypadku zmiany tych osób Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób.
3.3.4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) odnośnie spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu zatrudnienia o którym mowa pkt. 3.3.1., a w szczególności do:
• Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
• Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów;
• Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.3.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3.3.6. Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 3.3.1., jak i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań a zakresie zatrudnienia na umowę o pracę osób zgodnie z warunkami SIWZ zostały zawarte w projekcie umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Obornicka 126
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Obornicka 126
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in