Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonej w Woli Rębkowskiej, gm. Garwolin”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonej w Woli Rębkowskiej, gm. Garwolin”
Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej z częściowym przeprojektowaniem sieci kanalizacyjnej, a następnie wybudowanie kanalizacji sanitarnej objętej zadaniem w miejscowości Wola Rębkowska; gmina Garwolin.
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:
I. Fazę projektową – opracowanie aktualizacji projektu obiektu budowlanego na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno – przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
II. Fazę wykonawczą – wykonanie robót budowlanych.
Inwestycja według formuły Zaprojektuj i wybuduj narzuca na Wykonawcę obowiązek sporządzenia:
a) koncepcji z przebiegiem projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej, którą musi uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca złoży 3 egzemplarze w wersji roboczej w celu uzgodnienia z Zamawiającym – przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt,
b) projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wykonawca obowiązany jest do dokonania wizji w terenie. Projekt musi obejmować wszystkie wymagane branże. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie CD),
c) innych opracowań wynikających z przepisów prawa: 1) badania gruntowo - wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie CD), 2) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji, w tym zgód na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do wybudowania i uruchomienia.
d) dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie CD),
e) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanej sieci, szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci do punktów stałych w terenie. (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie CD),
f) dokumentacji terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów odtworzonych do stanu pierwotnego (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie CD). Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.
Opracowane przez Wykonawcę dokumenty wg formuły " Zaprojektuj i wybuduj" muszą obejmować zakres objęty PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania projektowanej sieci kanalizacyjnej w zakresie wynikającym z zapisów programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o inne materiały i dokumenty uzyskane od Zamawiającego. Opracowania projektowe winny zawierać:
 opisy i obliczenia techniczne,
 plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów projektowych,
 podłużne profile sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
 rysunki szczegółowe projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, rysunki (przydomowych) przepompowni ścieków, rysunki tłoczni ścieków,
 niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów.
Wykonawca zapewni spójność wszystkich dokumentacji tj. m.in. ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji projektowanych elementów pomiędzy dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez różnych projektantów. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja uwzględniająca poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie robót lub ich części będzie możliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich części przez Zamawiającego. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty projektowe były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego

Na całość zadania po aktualizacji i przeprojektowaniu należy uzyskać pozwolenie na budowę /w pasie drogi krajowej i poza pasem drogi krajowej/.
Ze względu na wybudowane kable elektryczne i telekomunikacyjne po trasie zaprojektowanej kanalizacji konieczne jest przeprojektowanie sieci kanalizacyjnej na wysokości działek nr 1150/1, 1148/1, 1490/5 i innych w razie konieczności, celem uniknięcia kolizji.
Roboty objęte zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:
• Warunki umowy z Gminą Garwolin
• Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
• Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

Kanalizacja zbudowana będzie z kanałów grawitacyjnych, kanałów tłocznych, studni rewizyjnych oraz przepompowni ścieków.
Orientacyjny zakres kanalizacji do wybudowania wg opracowanej dokumentacji:
Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC DN200 – 937,0 m /wykop otwarty/
Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej PE RC 100 DN200 – 384,0 m /przewiert sterowany/
Długość sieci kanalizacji tłocznej PE PN 10 DN110 – 359,5 m /wykop otwarty/
Długość sieci kanalizacji tłocznej PE RC PN 10 DN110 – 170,5 m /przewiert sterowany/
Liczba sieciowych przepompowni ścieków – 1 szt.
Liczba studni PVC DN425 – 43 szt.
Liczba studni PVC DN1000 – 5 szt.
Studnia rozprężna – 1 szt.
Ostateczne długości ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej, która będzie podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Teren na którym będzie realizowane zadanie znajduje się w miejscowości Wola Rębkowska; gmina Garwolin wzdłuż drogi krajowej nr 76.
Przewidziana do realizacji kanalizacja sanitarna zostanie włączona do gminnej sieci kanalizacji w miejscowości Wola Rębkowska.
Na obszarze objętym zadaniem występują drogi krajowe, gminne i prywatne dojazdowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Mazowiecka 16
Garwolin 08-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy Garwolin
ul. Mazowiecka 16
Garwolin 08-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in