Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową boiska sportowego w miejscowości Sędzin.

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową boiska sportowego w miejscowości Sędzin.
Zakres robót obejmuje:
a) w miejscu istniejącego boiska do piłki nożnej wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej,
b) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego piłkochwytem wys. 4 m za bramkami,
c) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego siatką powlekaną wys. 2 od strony działki nr 76/25,
d) bieżnię o wym. 50 m x 3 m o nawierzchni syntetycznej stanowiącej rozbieg do skoku w dal,
e) bieżnię okalająca boisko o długości 120 m o nawierzchni syntetycznej,
f) zalicznikowe przyłącze zasilające oświetlenie boiska,
g) oświetlenie boiska lampami ledowymi na sześciu słupach,
h) montaż urządzeń małej architektury – ławki, kosze na śmieci,
i) regulamin.
j) zapewnienie obsługi geodezyjnej.

2) Miejsce wykonywania robót budowlanych: miejscowość Sędzin, działka nr 76/27, obręb ewidencyjny Sędzin, gmina Zakrzewo.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys nakładczy z przedmiarem robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do SIWZ oraz projekt budowlany w części zgodny z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Podane w powyższych załącznikach nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów oraz urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt oraz taki, który charakteryzuje się taką samą dostępnością do sieci serwisowej. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonej w powyższych załącznikach. Produkt równoważny powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Przez pojęcia cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia (np. takie parametry i jednostki jak: długość, szerokość, wysokość, kubatura, itd.) oraz wybrane cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia (np. wydajność, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo eksploatacji, komfort użytkowania, standard wykończenia, itd.).

4) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowę o pracę.
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to czynności szczegółowe określone w projekcie technicznym, przedmiarze robót z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz osoby pełniące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052).

5) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Leśna 1
Zakrzewo 87-707
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Wiejska Zakrzewo
ul. Leśna 1
Zakrzewo 87-707
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in