Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż. w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących.
Dokładny adres obiektu do wykonania przedmiotu zamówienia: ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/388/12 z dnia 19.11.2012r.
2. Zakres przedmiotowy zamówienia:
a) organizacja placu budowy,
b) demontaż istniejącego odcinka przewodu wody do celów bytowych,
c) demontaż istniejącego pionu zasilającego dwa hydranty Dn25,
d) demontaż dwóch hydrantów Dn. 25,
e) wpięcie projektowanych elementów do instalacji istniejącej,
f) montaż zestawu hydroforowego, armatury, przewodów,
g) montaż drzwi ppoż. w pomieszczeniu hydroforowni,
h) montaż hydrantów Dn. 25 pod i nad tynkowych (piwnica)
i) montaż instalacji hydrantowej podtynkowej, nad tynkowej,
j) wykonanie zasilania dla zestawu hydroforowego,
k) wykonanie oświetlenia awaryjnego nad zestawem hydroforowym,
l) wykonanie prób ciśnieniowych, szczelności oraz sprawdzenie prawidłowego działania armatury wraz z protokołami.
m) płukanie i uruchomienie instalacji hydrantowej,
n) zabezpieczenie miejsc przejść instalacji przez przegrody budowlane,
o) przejścia ppoż.,
p) wykonanie robót budowlanych towarzyszących ( obudowy g-k, tynki, gładzie, malowania, płytki),
r) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
3. Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w niżej wymienionych dokumentach:
a) Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż. w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 – załącznik 6a
b) Decyzja Pozwolenia na budowę nr BA.6740.8.869.2020 z dnia 16.12.2020 - załącznik 6b
c) STWiOR: Budowy wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż. w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 – załącznik 6c
d) Przedmiar Robót: Budowy wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż. w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 – załącznik 6d
e) Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K/1303/2020 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków– załącznik 6e
f) Decyzji nr 25/2019/PZ wydanej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – załącznik 6f
W pozycji kosztorysowej należy uwzględnić wszystkie prace związane z kompletnym wykonaniem przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia.
Każdorazowo materiał przed wbudowaniem należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru.
Ze względu na specyfikę inwestycji i przeznaczenie obiektu, prace należy głównie realizować poza prowadzonymi zajęciami lekcyjnymi. Materiały przyjąć zgodnie z dokumentacją projektowo wykonawczą.
Obmiary i inwentaryzację wykonuje Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji w uzgodnieniu z gestorem mediów.
4. Warunki realizacji zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę, pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K/1303/2020, Decyzję nr 25/2019/PZ wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dokumentację przetargową i projektową, przedmiary robót, STWiOR. Dokumentacja projektowa, decyzje, przedmiary robót oraz STWiOR stanowią załączniki nr 6a-6f, do SIWZ. Równocześnie Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu i terenu objętego zamówieniem. Wykonawca może zapoznać się dodatkowo z pełną dokumentacją projektową, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego ( w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój 9). W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,
2) Wykonawca jest zobowiązany do:
a) wygrodzenia, części, w której realizowane są prace i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) urządzenia składowisk materiałów do montażu i materiałów z demontażu,
c) należytego zabezpieczenia terenu i miejsc, na których prowadzone będą roboty,
d) systematycznego porządkowania miejsc wykonania robót,
e) wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów,
f) przestrzegania zasad BHP,
g) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z:
-ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zmianami),
- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 757 z późn. zmianami).
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,
h) zabezpieczenia terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
i) po zakończeniu robót uporządkowania miejsca (terenu) wykonywania robót,
j) naprawienia wszelkich szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót,
k) zabezpieczenia powierzchni przyległych przed uszkodzeniami wynikłymi prowadzonymi robotami.
3) Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania terenu budowy (w szczególności: zabezpieczenie warunków sanitarno-higienicznych dla pracowników, przyłącza roboczego wody i energii elektrycznej – w tym koszty wykorzystanych mediów lub użycie beczkowozów i agregatów prądotwórczych),
4) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność ich wykonania z prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i STWiOR,
5) Prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod kierownictwem:
a)Kierownika budowy Wykonawcy, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane prawem
budowlanym tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) potwierdzone stosownymi
decyzjami, o których mowa art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) prawa budowlanego
lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 prawa budowlanego) oraz aktualne zaświadczenie
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające członkostwo i wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót złoży oświadczenie o przyjęciu
obowiązków kierownika budowy. Ponadto Kierownik Budowy zobowiązany jest posiadać kwalifikacje o
których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. robotami budowlanymi
kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba,
która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego oraz która przez co
najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
b)Kierownika robót, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym w
specjalności odmiennej od Kierownika budowy tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2019 r. poz. 831) potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem
art. 104) prawa budowlanego lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 prawa
budowlanego) oraz aktualne zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające
członkostwo i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
6) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres umowy ubezpieczenie OC w zakresie
prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co
najmniej 150 000,00 zł. ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych złotych) .
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych.
6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normę w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub równoważne lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub równoważne lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy lub równoważne.
8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w prawie budowlanym, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 5 lat (słownie: pięć lat), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę oraz Przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) w zakresie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.
Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 13:00


» Location

Karłuszowiec 5
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Powiat Tarnogórski
Karłuszowiec 5
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in