Ubezpieczenie Gminy Pszczyna, Urzędu Miejskiego w Pszczynie i jednostek organizacyjnych na lata 2021-2022

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz Gminy Pszczyna, Urzędu Miejskiego w Pszczynie i jednostek organizacyjnych na lata 2021-2022.

Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wydziela 2 zadania:

Zadanie 1: Usługa w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, obejmuje:
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.


Zadanie 2: Usługa w zakresie ubezpieczenia sprzętu pływającego, obejmuje:
- ubezpieczenie jacht-casco,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika sprzętu pływającego,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenie rzeczy osobistych.

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- dla zadania 1 - załącznik do SIWZ nr 5 i dodatek nr 1, 2 do załącznika 5
- dla zadania 2 - załącznik do SIWZ nr 6 i dodatek nr 1 do załącznika 6


Umożliwia się wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, dokonanie wizji lokalnej miejsc podlegających ubezpieczeniu. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

W celu potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu, do oferty wykonawca winien dołączyć ogólne warunki ubezpieczenia oraz informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej części niniejszego postępowania.
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in