Dostarczanie oleju opałowego lekkiego do szkół podstawowych na terenie gminy Augustów od dnia podpisania umowy w 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczanie oleju opałowego lekkiego do szkół podstawowych na terenie gminy Augustów od dnia podpisania umowy w 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
Łączna szacunkowa ilość objęta zamówieniem 180.000 litrów.
1.1 Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z dostawą do szkół podstawowych na terenie gminy Augustów w ilości około 180.000 litrów w okresie od dnia zawarcia umowy w 2021 roku do 31 grudnia 2022r. do następujących szkół na terenie Gminy Augustów;
1. Szkoła Podstawowa w Białobrzegach
2. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich
3. Szkoła Podstawowa w Janówce
4. Szkoła Podstawowa w Rutkach
5. Szkoła Podstawowa w Żarnowie
6. Szkoła Podstawowa w Netcie
7. Szkoła Podstawowa w Kolnicy
1.2. Olej opałowy musi posiadać właściwości fizyko-chemiczne określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe- oleje opałowe nie gorsze niż:
wartość opałowa - min.42,6 MJ/kg
zawartość siarki - max. 0.1%(m/m)
zawartość wody - max 200 mg/kg
barwa - czerwona
gęstość w temp. 15oC - max. 860 kg/m3
1.3. Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 2 lat : od dnia zawarcia umowy w 2021r. do 31 grudnia 2022 r. po cenach jednostkowych, zgodnie z formularzem ofertowym, przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 0C.
1.4. Pojedyncza dostawa do jednej szkoły wynosić będzie od 1000 do 8000 litrów, w wyjątkowych wypadkach nie mniej niż 500 litrów.
1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zależności od warunków atmosferycznych.
1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ.
1.7. Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialność wykonawcy:
a) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres trwania umowy w cenie jednostkowej zgodnie z warunkami SIWZ i " Formularzem ofertowym"
b) Olej opałowy należy dostarczać autocysterną zaopatrzoną w pompę rozładunkową z legalizowanym urządzeniem pomiarowym oraz przewodem rozładunkowym i złączkami dostosowanymi do otworów wlewowych zbiorników paliwa będących w posiadaniu zamawiającego. Dostawy będą rozliczane na podstawie wydruku z ilości rozładowanego paliwa .
Sprzęt do transportu kołowego - autocysterna powinna posiadać aktualne badania techniczne odpowiadające wszelkim wymogom zezwalającym na transport paliw płynnych.
c) Wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawiający według bieżących potrzeb, składając Wykonawcy zamówienie w terminie minimum 24 godz. od daty wymaganej dostawy oleju.
d) Zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.
e) W nagłych przypadkach korekta zamówienia będzie dokonywana telefonicznie.
f) W imieniu Zamawiającego zgłoszeń zapotrzebowania na dostawy dokonywać będzie wyznaczony przez dyrektora ZOES pracownik Zespołu.
g) O przygotowaniu dostawy oleju Wykonawca będzie miał obowiązek zawiadomić Odbiorcę telefonicznie z wyprzedzeniem.
h) Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.
i) W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od wad.
j) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju( nie gorsze niż określone w ofercie), wystawione przez producenta, nie później niż w dniu dostarczenia faktury.
k) W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu, o którym mowa w ppkt.j)
lub towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożona ofertą., Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.
l) W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki zakwestionowanej dostawy oleju opałowego, w celu poddania ich badaniu w niezależnym laboratorium badawczym.
m) W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy, nie spełniający wymagań jakościowych spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.
n) Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 10:00


» Location

Mazurska 1C
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Mazurska 1C
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in