Całodobowe wyżywienie pacjentów Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów przez wszystkie dni w roku na rzecz Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Głogówku, ul. Konopnickiej 2, 48-250 Głogówek. Dostawa posiłków w ściśle określonych godzinach do wyznaczonych pomieszczeń dystrybucji posiłków. Średnia ilość pacjentów objętych całodobowym wyżywieniem – ok. 104 pacjentów na dobę. Roczne zapotrzebowanie na całodobowe wyżywienie 37 960 pacjentów, tj. 75 920 w okresie 24 miesięcy. Podana przez Zamawiającego szacunkowa ilość jest niezbędna dla wyliczenia ceny oferty i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Rozliczanie wykonanych usług będzie się odbywało na podstawie rozliczenia za każdy wydany posiłek, a nie na podstawie przyjętego wskaźnika osobodnia. Za osobodzień rozumie się wydanie 3 posiłków (śniadanie, obiad, kolacja oraz dodatki wynikające z diet) w każdym dniu miesiąca. Podana ilość jest ilością szacunkową, a Wykonawca będzie mógł żądać wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie tylko z tytułu faktycznie zamówionych i wydanych posiłków. Wykonawca zobowiązuje się, że zalecane racje pokarmowe, ich wartość kaloryczna i zawartość składników odżywczych będzie zgodna z normami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak również z przepisami prawa w zakresie higieny żywienia i żywienia w szpitalach. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się skalkulować cenę w ten sposób, aby koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków jednego osobodnia (tzw. wsad do kotła) był nie mniejszy niż 55 % ceny netto za osobodzień z uwzględnieniem posiłków wynikających ze zleconych diet. Ilość i rodzaj diet wydawanych w poszczególnych kuchenkach oddziałowych na dobę została wyszczególniona w załączniku nr 6 do SIWZ. Rodzaj, ilość diet oraz dodatków uzależniona jest od stanów chorobowych pacjentów przebywających w szpitalu i ulega zmianom w dniach przyjęć i wypisów. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy. Pacjenci z dietą cukrzycową otrzymują dodatek cukrzycowy 2 x dziennie: - II śniadanie wymienniki węglowodanowe – 2,5 (2 - pieczywo, produkty zbożowe; 0,5 - owoce), wymienniki białkowe - 0,5, wymienniki tłuszczowe - 1, - Podwieczorek wymienniki węglowodanowe – 3,5 (2 - pieczywo, produkty zbożowe; 1 - owoce; 0,5 - produkty mleczne), wymienniki tłuszczowe - 1. W przypadku pacjentów z dietą wysokobiałkową (sonda, płynna gęsta) – dodatek wysokobiałkowy otrzymują 2 x dziennie. Dieta wysokobiałkowa będzie zamawiana indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem. Dieta bezmleczna i nerkowa będzie zamawiana indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem oddziału. Wykonawca będzie przygotowywać jadłospisy oraz posiłki dla wszystkich pacjentów hospitalizowanych przez okres trwania umowy z uwzględnieniem zalecanych diet na bazie kuchni własnej. Jadłospis powinien zawierać gramaturę i kaloryczność wszystkich proponowanych posiłków. Wykonawca udziela gwarancji, że posiłki będą urozmaicone, z uwzględnieniem sezonowości, dni świątecznych i tradycji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Artykuły spożywcze i inne produkty/surowce niezbędne do przygotowania posiłków wykonawca kupuje na własny koszt.
Pielęgniarka naczelna, dietetyk oraz inne osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego mają prawo do kontroli pomieszczeń użytkowanych przez Wykonawcę pod względem stanu higieniczno – sanitarnego, przeglądu dokumentacji sanitarno – epidemiologicznej oraz stosowanych procedur. Wykonawca zapewnia dostawę przygotowanych posiłków na poszczególne oddziały szpitalne mieszczące się w budynkach przy ul. Piastowskiej 64, 48-200 Prudnik oraz ul. Konopnickiej 2, 48-250 Głogówek. Harmonogram wydawania posiłków oraz jego zmiany zatwierdza dietetyk szpitalny wyznaczony przez Zamawiającego. Harmonogram ten musi być dostosowany do pracy poszczególnych oddziałów szpitalnych. Harmonogram dostaw posiłków: Rodzaj posiłku: Godzina dostawy (+/- 15min), Śniadanie 7.00, Drugie śniadanie dostarczane wraz z pierwszym śniadaniem, Obiad 12.00 – 12.30, Podwieczorek dostarczane wraz z obiadem, Kolacja dostarczane wraz z obiadem. Zamawianie posiłków odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień wystawianych przez Zamawiającego, gdzie podany będzie rodzaj posiłku, liczba pacjentów i rodzaj diet. Zalecenia będą składane Wykonawcy do godz. 6.30 dnia, w którym obowiązuje dostawa. W pojedynczych przypadkach (w sytuacji podyktowanej stanem chorobowym pacjenta) zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zamówienia do godz. 11.00 w dniu, w którym obowiązuje dostawa. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu obowiązującego przez 10 kolejnych dni - najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem obowiązywania jadłospisu. Osoba wyznaczona ze strony zamawiającego (dietetyk lub inna wyznaczona osoba) ma prawo do: kontroli wydawanych posiłków pod względem ilości, jakości, kaloryczności i estetyki wydawanych posiłków, degustacji i oceny organoleptycznej sporządzanych posiłków, zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę w przypadkach niezgodności z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego. Obowiązek porcjowania posiłków i dostarczania ich do pacjentów spoczywa na pracownikach Zamawiającego (Salowej przy współudziale pielęgniarki pod nadzorem dietetyka szpitalnego).
Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do dostarczania posiłków na oddziały Zamawiającego. Do posiłków należy uwzględnić: - śniadanie – herbatę, zupę mleczną, - obiad – kompot, kisiel płynny, herbata itp., - kolacja – herbata wraz z cukrem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania drugiego śniadania i podwieczorku dla pacjentów chorych na cukrzycę, do Oddziału Pediatrycznego oraz do ZOL. Zestawy posiłków dla pacjentów muszą zawierać zróżnicowane menu; posiłki nie mogą się powtarzać w jednej dekadówce (10 dniowy jadłospis). Uwaga: Zamawiający przewiduje zapewnienie dla pacjentów przebywających w ZOL dodatku owocowego w postaci ¼ jabłka podawanego wraz z wybranym posiłkiem w ciągu dnia. W gestii Zamawiającego pozostaje dieta ścisła (kleik ryżowy). Nie dopuszcza się żywności modyfikowanej genetycznie, gotowych potraw w tym gotowych garmażeryjnych potraw mrożonych, zup w proszku, jajek w proszku, stosowanie suszu warzywnego, puree ziemniaczanego na bazie suszu, soi, produktów masłopodobnych, seropodobnych, miodu sztucznego, nisko jakościowych wędlin o dużej zawartości tłuszczu. Dostarczane posiłki powinny: - zawierać prawidłowy smak, zapach, barwę, konsystencję, - zawierać prawidłowy skład pod względem wartości energetycznej i odżywczej (prawidłową zawartość składników odżywczych, witamin, kaloryczność, składników mineralnych, - być bezpieczne - nie zawierać zagrożeń biologicznych, mikrobiologicznych, fizycznych, chemicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 09:00


» Location

Szpitalna 14
Prudnik 48-200
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku
Szpitalna 14
Prudnik 48-200
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in