Budowa targowiska na działce nr 1963/16 w Jodłowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”

» Notice description

1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa targowiska w Jodłowej zakres prac obejmuje:
1) opracowanie projektu koncepcyjnego - w wersji papierowej i wersji elektronicznej PDF, JPG,
2) opracowanie mapy do celów projektowych, pozyskanie mapy ewidencyjnej i wypisów z rejestru gruntów - 1 kpl.,
3) opracowanie projektu w formie pisemnej i rysunkowej przełożenia istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej (w razie konieczności)
4) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego koniecznych uzgodnień, warunków technicznych projektowania, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
5) wykonanie robót budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 4,
6) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji jakości,
7) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 ppkt 4 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczególne
elementy i ilości egzemplarzy:
1) projekt budowlany oraz wykonawczy wraz z instalacjami do uzyskania pozwolenia na budowę - 5 egz. w wersji papierowej i wersji elektronicznej PDF, JPG,
2) przedmiar robót - 2 egz.
3) kosztorys inwestorski - 2 egz.
4) opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 2 egz.
5) plan BIOZ - 1 egz.
2 Realizacja robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 ppkt 5 obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) wycięcie zakrzaczeń,
3) zniwelowanie terenu do projektowanej rzędnej,
4) wyrównanie terenu pod planowaną inwestycję,
5) budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącza energetycznego kablowego wraz z doziemnymi odcinkami wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji wewnętrznych
6) wykonanie powierzchni utwardzonych z kostki brukowej,
7) budowę instalacji fotowoltaicznej,
8) wyznaczenie miejsca na odpady stałe,
9) budowę oświetlenia zewnętrznego,
10) montaż ławek i koszy na śmieci,
11) budowę dwóch wiat i jednego budynku socjalno-administracyjnego,
12) opracowanie i uzgodnienie we własnym zakresie „Projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót" oraz ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym,
13) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,
14) pełną obsługę geodezyjną podczas budowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 11:00


» Location

Jodłowa 1A
Jodłowa 39-225
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Jodłowa
Jodłowa 1A
Jodłowa 39-225
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in