Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy inkubatora laboratoryjnego CO2 dla Katedry Farmakologii UJ CM w Krakowie, w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94

» Notice description

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy inkubatora laboratoryjnego CO2 dla Katedry Farmakologii UJ CM w Krakowie, w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94.
1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.
1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy inkubatora laboratoryjnego CO2 dla potrzeb Katedry Farmakologii UJ CM w Krakowie.
1.3 Zamówienie współfinansowane w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94 zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Jagiellońskim w dniu 16.12.2019r.
1.4 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Zakup i dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020r.,
b) Zakres zamówienia obejmuje zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalację i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscu, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami,
c) Dostawę sprzętu do Katedry Farmakologii UJ CM, ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków, Pracownia hodowli tkankowych, pok. 3-03,
d) Dostawa obejmuje transport sprzętu, wniesienie do wskazanego pomieszczenia, sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego, a także uruchomienie dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy sprzętu,
e) Dostarczenie wraz z dostawą karty gwarancyjnej w języku polskim w wersji papierowej zgodnej z zapisami umowy oraz instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej,
f) Udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru,
g) Wykonawca zapewnia świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta lub autoryzowany serwis producenta w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia, tzn. ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków, Pracownia hodowli tkankowych, pok. 3-03,
h) Czas reakcji serwisu do 72 godzin licząc od momentu wysłania pisemnego zgłoszenia o awarii (informacja przesłana e-mailem) w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia,
i) Czas naprawy w okresie gwarancyjnym maksymalnie 21 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii (informacja przesłana e-mailem) rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku gdy termin się wydłuży Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 22 dnia roboczego naprawy zastępcze urządzenie o parametrach nie gorszych niż zamawiane, na koszt Wykonawcy.
j) Jeżeli w wykonaniu obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył nowe urządzenia lub dokonał istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu zamówienia nowego lub naprawionego. Zapis ten dotyczy również odpowiednio części lub elementu urządzenia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady przedmiotu zamówienia Zamawiający nie mógł z niego korzystać,
k) W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawą, wysyłką, uruchomieniem sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca,
l) Wykonawca zapewni szkolenie 1-dniowe z obsługi przedmiotu zamówienia (min. 6 godzin zegarowych), dla 2 pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia, w miejscu dostawy.
m) W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu przedmiotu zamówienia lub gdy sumaryczny czas napraw przedmiotu zamówienia przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy na własny koszt w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zaistniałym fakcie.
1.5 Dostawa musi się odbyć w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:00 (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Termin dostawy musi zostać zgłoszony przez Wykonawcę do Zamawiającego co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym dniem jej realizacji. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
1.6 Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.08.2002 o systemie zgodności (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 155 z późn.zm.).
1.7 W wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z dowozem, wniesieniem, ustawieniem, instalacją i uruchomieniem przedmiotu zamówienia.
1.8 Świadczenie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji, jeżeli będą one zalecane przez producenta przedmiotu zamówienia.
1.9 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy przedstawiające konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz szczegółowego opisu jego konfiguracji, parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz spełnienia wymaganych warunków (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).
2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego załącznik A do Formularza oferty, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada realizację zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert.
6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33152000-0 – Inkubatory.
9. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 11:00


» Location

Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in