Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2021

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego jest “Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2021”, polegająca na wykonywaniu bieżących napraw i konserwacji nawierzchni dróg tłuczniowych i gruntowych/żwirowych.
Naprawy dróg odbywać się będą na drogach następujących sołectw: Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Chajczyny, Ignaców, Jamborek, Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew, Kol. Kociszew, Kurówek, Łęki, Łobudzice, Kol. Łobudzice, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Pożdżenice, Kol. Pożdżenice, Pszczółki, Wola Pszczółecka, Pukawica, Sobki, Sromutka, Walewice, Wygiełzów, Wypychów, Zagłówki, Zabłoty, Zalesie, Zelówek, Zelów.
Wykonanie napraw dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych, gruntowych/żwirowych, na terenie gminy Zelów w zależności od potrzeb obejmuje następujące zadania:
a) naprawę, likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę kruszywem dolomitowym w ilości około 3100 ton o frakcji 0-31,5 mm, poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni , profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca min. 6 t.
b) naprawę, likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę kruszywem dolomitowym w ilości około 300 ton o frakcji 0-10mm, poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni , profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca min. 6 t.
c) naprawę, likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę kruszywem dolomitowym o frakcji 0-63 mm w ilości nieprzekraczającej 400 ton na drogach wskazanych przez Zamawiającego poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni, profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca min. 6 t.
d) naprawę, likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę destruktem asfaltowym w ilości nieprzekraczającej 200 ton, na drogach wskazanych przez Zamawiającego poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni , profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca min. 6 t.
e) profilowaniu dróg gruntowych samojezdną równiarką drogową wraz z uwałowaniem przy użyciu walca drogowego min. 6 t, wskazanych przez Zamawiającego, na których powstały nierówności, wygórowania oraz koleiny o długości nie przekraczającej 100 000 mb.;

2.Zasady ogólne prowadzenia robót:
a) Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym,
b) Wykonawca w trakcie wykonywanego zlecenia jest zobowiązany do codziennego powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego, na nr telefonu 44/634-10-00 wew. 29 (w przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego – Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zelowie) o miejscu prowadzonych prac, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia prac oraz ilości wbudowanego materiału drogowego.
c) Dostarczenie każdej ilości kruszywa musi być ustalone z przedstawicielem Gminy Zelów
i potwierdzone w terenie przez sołtysa danej miejscowości lub pracownika, po wcześniejszym zawiadomieniu przez Wykonawcę. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ oraz deklarację zgodności lub certyfikat jakości,
d) Materiał niespełniający wymagań bądź o złej jakości, nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i zostanie usunięty z terenu prac niezwłocznie przez Wykonawcę lub na jego koszt.
e) Zamawiający ma prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczonego kruszywa. W przypadku rozbieżności pomiędzy pomiarem a dokumentem przewozowym, podstawą do rozliczenia będzie ilość kruszywa stwierdzona przez Zamawiającego,
f) Zamawiający może nie uwzględnić w rozliczeniu kruszywa, na które Wykonawca nie uzyskał potwierdzenia dostarczenia na dokumencie przewozowym,
g) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami,
h) Zamawiający zastrzega, że dojazd wykonany do miejsca wykonania usługi jak również powrót do bazy winien być uwzględniony w cenie ofertowej, nie podlega on dodatkowej wycenie oraz nie będzie liczony jako czas pracy zamówienia
i) W przypadku braku możliwości wjazdu na drogę samochodami z naczepami o dużym tonażu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi. W zależności od charakterystyki i stanu technicznego dróg Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym musi stosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować zniszczenia nawierzchni dróg.
j) Zamawiający zastrzega minimalną ilość jednorazowej dostawy kruszywa zgodnie z potrzebami w ilości 5- 10 ton.
k) Naprawa dróg będzie realizowana sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy tj. do 31.12.2021 r.
l) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw, spełnienie wymagań cech gatunkowych zgodnych z zamówieniem.
m) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wykonane usługi oraz wbudowane materiały. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy.
n) Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną przed i po przeprowadzonych naprawach.

Ponadto na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:
a) prowadzenie na bieżąco obmiaru robót,
b) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie;
c) zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac,
d) w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu,
e) nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich;
f) przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego;
g)dostarczanie na każde żądanie atestów lub badań laboratoryjnych na wbudowany materiał;
h) utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie prac, w okresie trwania robót, do czasu odbioru robót.
i) Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w realizacji zamówienia:
1) Osoby pełniącej nadzór nad wykonywaniem zleconych prac
2) Osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia
Na czas wykonywania robót Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia o zatrudnieniu osób wykonujących następujące czynności w realizacji zamówienia:
1) Osoby pełniącej nadzór nad wykonywaniem zleconych prac
2) Osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia
Zamawiający jest uprawniony do kontroli u Wykonawcy wypełniania obowiązku zatrudnienia.

II. Dane techniczne wykonania zamówienia
1. Materiały.
Do naprawy nawierzchni tłuczniowych, gruntowych/żwirowych, wzmocnienia poboczy należy stosować:
a) kruszywo dolomitowe –kruszywo musi być zgodne z normą PN-EN 13242.
b) destrukt asfaltowy – wolny od zanieczyszeń dużych frakcji kamieni, brył, czy innych, mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach .
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanych materiałów drogowych. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli przedmiotu zamówienia przez wyspecjalizowaną jednostkę (np. laboratorium drogowe). Wynik badań będzie wiążący dla obu stron.

2. Sprzęt.
Rodzaj sprzętu.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie:
- walec statyczny - min. 6 ton,
- środki transportu samowyładowcze o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 40t.
- równiarka samobieżna o mocy min. 74kW,
- koparka-ładowarka.

3. Transport.
Kruszywo należy przewozić w taki sposób, aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia
i zmieszania różnych frakcji. Koszty transportu materiałów do miejsc ich wbudowania leżą po stronie Wykonawcy.

4. Wykonanie robót.
4.1 Naprawa nawierzchni dróg tłuczniowych, gruntowych/żwirowych w zależności od zastosowanego materiału drogowego tj. kruszywa dolomitowego lub destruktu, obejmuje następujące czynności:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni drogi, tak aby zlikwidować nierówności nawierzchni,
- rozściełanie kruszywa w sposób mechaniczny równiarką. Grubość warstwy rozściełanego kruszywa nie jest ustalona. Obowiązywać będzie zasada rozściełania wg minimalnej grubości zapewniającej równość nawierzchni i uzyskanie spadków umożliwiających odprowadzenie wód opadowych,
- zagęszczenie uprzednio wyprofilowanych nawierzchni walcem gładkim statycznym lub wibracyjnym.

4.2. Profilowanie i wałowanie nawierzchni jezdni:
Równanie i profilowanie dróg gminnych polega na skorygowaniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu poprawy komfortu ruchu kołowego i lepszego odwodnienia powierzchni drogi. Profilowanie powinno zapewnić pochylenie poprzeczne umożliwiające odpływ wody z nawierzchni równanej drogi na pobocze. Kierunek i rodzaj pochylenia (daszkowy lub poprzeczny) uzależnić należy od naturalnych warunków w terenie.

W czasie równania równiarka powinna:
- wyrównywać wyboje materiałem otrzymanym przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów lub będących wynikiem nierównomiernego zagęszczenia jezdni,
- uformować profil drogi przez przesunięcie otrzymanego po ścięciu nawierzchni materiału ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia korzeni, kamieni, gruzu (powyżej średnicy 5 cm) itp. które mogą zostać wyrwane z nawierzchni profilowanych dróg. Zagęszczenie mechaniczne należy przeprowadzić za pomocą walca drogowego statycznego o masie min. 6 ton lub wibracyjnego. Zagęszczenie obejmuje taką ilość przejazdów walcem w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. Przewidywana powierzchnia dróg do równania wynosi 100 000 mb o średniej szerokości 3,5-4,0 m. W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym tj. zawory wodociągowe, pokrywy studni kanalizacji sanitarnych i deszczowych.


4.3. Oznakowanie robót.
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty odpowiedzialny jest Wykonawca.

5. Kontrola jakości robót.
Przed rozpoczęciem robót należy:
-określić zakres uszkodzeń,
-uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego sposób i zakres realizacji zadania.

W trakcie wykonywania robót należy kontrolować:
-przygotowanie naprawianych powierzchni ,
-równość naprawianych fragmentów dróg
-pochylenie poprzeczne (spadek) po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni lub wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw.
Każda jednostkowa dostawa kruszywa (samochód z kruszywem) powinna być oceniona wizualnie i w przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości, należy kruszywo takie umieścić na oddzielnym składowisku do chwili wykonania sprawdzających badań laboratoryjnych. Zamawiający może niezależnie zażądać wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę lub wykonać je we własnym zakresie. Każda partia dostarczonego kruszywa powinna zostać potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego na przedłożonym przez Wykonawcę dowodzie WZ.

6. Odbiór robót.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Zakończenie zleconych robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie. Odbioru robót dokonują przedstawiciele Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej.
W przypadku nienależytego wykonania prac, wykryciu wad komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru oraz termin wykonania robót poprawkowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Zelów
ul. Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in