Dostawa materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Garwolinie

» Notice description

3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50, w okresie 12 miesięcy.
3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach wymienionych części. Każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia). Wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć, jako oferty częściowe. Jeżeli w SIWZ nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza to, że dotyczy wszystkich części.
3.3 Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań (pakietów):

Zadanie nr 1 – Kompresy gazowe
Zadanie nr 2 – Serwety operacyjne
Zadanie nr 3 – Plastry
Zadanie nr 4 – Opatrunki specjalistyczne I
Zadanie nr 5 – Opatrunki specjalistyczne II (opatrunki hemostatyczne)
Zadanie nr 6 – Opatrunki specjalistyczne III (opatrunki hydrożelowe)
Zadanie nr 7 – Opatrunki specjalistyczne IV (opatrunki z chlorheksydyną)
Zadanie nr 8 – Gipsy
Zadanie nr 9 – Opaski, siatki opatrunkowe
Zadanie nr 10 – Opatrunki specjalistyczne V
Zadanie nr 11 – Opatrunki specjalistyczne VI
Zadanie nr 12 – Opatrunki specjalistyczne VII (terapia podciśnieniowa)
Zadanie nr 13- Opatrunki specjalistyczne VIII( opatrunki hemostatyczne)
Zadanie nr 14- Gazy, waty , setony
Zadanie nr 15- Opaski kohezyjne

3.4 Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane zadania (pakiety), a jeżeli pakiet obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej ważności w tym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje (jeśli dotyczy).
3.5 Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia, któremu ma służyć) realizację zamówienia.
3.6 Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
3.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach:
1) formularz asortymentowo – cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ),
2) arkusz oceny techniczno – użytkowej (załącznik nr 3 do SIWZ),
3) wzór umowy dostawy (załącznik nr 7 do SIWZ),
3.8 Zamawiający wymaga właściwie opakowanie i oznakowanie na opakowaniu w języku polskim.
3.9 Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie producentów produktów, ich nazw handlowych i numerów katalogowych.
W przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (dot. formularza asortymentowo – cenowego).
3.10 Wykonawca w zakresie zadania nr 1 i 2 winien dostarczyć bezpłatne próbki oferowanych materiałów opatrunkowych w ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, w celu dokonania oceny technicznej i użytkowej owych produktów.
3.11 Każda próbka powinna zawierać dołączony opis z numerem wskazującym, którego pakietu i której pozycji przetargowej dotyczy. Ponadto zalecany jest pisemny wykaz asortymentu i ilości dostarczonych próbek.
3.12 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3.13 W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp, należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
3.14 Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyroby medyczne (w zakresie zadań 1-3, 8-9 oraz 14-15 będą posiadały minimum 6 miesięczny termin ważności od daty dostawy, natomiast w zakresie zadań nr 4-7 i 10-13 minimum 12 miesięczny.
3.15 Realizacja dostawy odbywać się będzie od 24 godzin do 72 godzin od momentu otrzymania zamówienia i w zależności od zadania (pakietu) – zgodnie ze złożoną ofertą.
3.16 Wykonanie dostawy następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez przedstawiciela Zamawiającego – zamówienie obejmuje rozładunek i dostawę.
3.17 Oferowany asortyment powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz winien posiadać dopuszczenie do użytkowania w placówkach publicznej służby zdrowia.
3.18 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego i odpowiednio do warunków kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych o maksymalnie 20% bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
3.19 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo – cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości umowy.
3.20 W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie produkcji, strony dopuszczają możliwość zmiany asortymentu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametry oraz zakresu działania w cenie nie wyższej niż w ofercie.
3.21 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu konfekcjonowania – wielkości opakowania, wtedy nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu – przy niezmienionym produkcie i cenie nie wyższej niż w ofercie.
3.22 Zamawiający wymaga, aby treść oferty w zakresie oferowanej wielkości opakowania (kolumna nr 5 formularza asortymentowo-cenowego, załącznik nr 2 do SIWZ), ceny jednostkowej oferowanego opakowania (kolumna nr 7) oraz numeru katalogowego (kolumna nr 11) była zgodna z danymi przedstawionymi w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.
3.23 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyłoniony jako najkorzystniejszy w danym pakiecie, po otrzymaniu informacji o wynikach postępowania przesłał Zamawiającemu niezwłocznie edytowalną wersję formularza asortymentowego (załącznik nr 2 do SIWZ) załączonego do oferty na następujący adres elektroniczny: ozp@spzozgarwolin.pl
3.24 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 33.14.11.10-4 Opatrunki

• Zadanie nr 1 33.14.11.19-7 Kompresy
• Zadanie nr 2 33.14.11.10-4 Opatrunki
• Zadanie nr 3 33.14.11.12-8 Plastry
33.14.11.11-1 Opatrunki przylepne
• Zadanie nr 4 33.14.11.16-6 Zestawy opatrunkowe
• Zadanie nr 5 33.14.11.10-4 Opatrunki
• Zadanie nr 6 33.14.11.10-4 Opatrunki
• Zadanie nr 7 33.14.11.10-4 Opatrunki
• Zadanie nr 8 33.14.11.10-4 Opatrunki
• Zadanie nr 9 33.14.11.14-2 Opatrunki
33.14.11.14-2 Gaza medyczna
33.14.11.13-4 Bandaże
33.14.11.15-9 Wata medyczna
• Zadanie nr 10 33.14.11.10-4 Opatrunki
33.14.11.11-1 Opatrunki przylepne
• Zadanie nr 11 33.14.11.10-4 Opatrunki
• Zadanie nr 12 33.14.11.16-6 Zestawy opatrunkowe
• Zadanie nr 13 33.14.11.10-4 Opatrunki
• Zadanie nr 14 33.14.11.14-2 Gaza medyczna
• Zadanie nr 15 33.14.11.10-4 Opaski kohezyjne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Lubelska 50
Garwolin 08-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lubelska 50
Garwolin 08-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in