Rozbudowa odcinka drogi w miejscowości Kucerz od km 0+000 do km 0+495

» Notice description

Początek odcinka stanowi prawa strona drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa – Gąbinek w miejscowości Kucerz w km 3+847 istniejącej nawierzchni bitumicznej. Koniec przyjęto km 0+495 tego odcinka. W układzie komunikacyjnym łączy drogę z drogą powiatową nr 2609C Nieszawa – Gąbinek w km 3+ 847 w miejscowości Kucerz

STAN ISTNIEJACY
Droga posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną lokalnie tłuczniem na szerokości 300-350cm. Przebiega na odcinku 300,00m w terenie zabudowanym. Zjazdy gruntowe pozostają w istniejącej lokalizacji. Oznakowanie zabudowy (znaki D42 i D43) znajduje się w ciągu drogi powiatowej na początki i końcu terenu zabudowanego.

Parametry projektowane odcinka drogi
- szerokość jezdni – 500-350cm
- szerokość korony drogi – 6,50-5.50m
- droga gminna – dojazdowa klasa D
- kategoria ruchu KR1
- prędkość projektowa - 40 km /h
- projektowana nawierzchnia – warstwa ścieralna z BA na podbudowie tłuczniowej, na odcinku przyległym do drogi powiatowej na odcinku włączenia długości 25,00m zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową (4+3) szerokości zmiennej 5.00-3.50m
- spadek jezdni daszkowy 2%
Dla tego odcinka zaprojektowano dwie mijanki prawo i lewostronną o konstrukcji jak droga.

a) odcinek od km 0+000 do km 0+025 szerokości 400-500cm
Projektowana konstrukcja drogi
- warstwa ścieralna gr.3cm z BA AC8S50/70
- warstwa wiążąca gr.4cm z BA AC11W50/70
- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm gr.10cm z zaklinowaniem,
zamiałowaniem
- dolna warstwa podbudowy gr.20cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm
- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku
- podłoże gruntowe wyprofilowane, zagęszczone

b) odcinek od km 0+025 do km 0+495 szerokości 350cm
Projektowana konstrukcja drogi i mijanki
- warstwa ścieralna gr 4cm z BA AC11S50/70
- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm gr.10cm z zaklinowaniem, zamiałowaniem
- dolna warstwa podbudowy gr.20cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm
- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku
- podłoże gruntowe wyprofilowane, zagęszczone

Parametry ciągu drogowego
- szerokość jezdni – 350cm
- szerokość poboczy – obustronny 75cm gruntowe
- szerokość korony drogi – 500cm
- droga gminna – klasa D
- prędkość projektowa - 40 km /h
- spadek jezdni na odcinku daszkowy 2%

Konstrukcja mijanek
- warstw ścieralna gr.4cm z BA AC11S50/70
- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm gr.10cm
- dolna warstwa podbudowy gr.20cm warstwą kamienia łamanego wapiennego 0/63mm
- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku
- istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane, zagęszczone

Konstrukcja zjazdu polnego
- warstwa ścieralna gr.4cm z BA AC11S50/70
- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm gr.8cm
- dolna warstwa podbudowy gr.15cm warstwą kamienia wapiennego 0/63mm
- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku
- istniejące podłoże gruntowe wyprofilowane, zagęszczone

Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania,
2) przed rozpoczęciem robót wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagane,
3) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
4) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
5) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia przedmiar ma charakter informacyjno – pomocniczy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar dostępne na stronie internetowej UG Lubanie https://lubanie.rbip.mojregion.info/typy-tresci/zamowienia-publiczne/.
Przywołane w dokumentacji technicznej nazwy producentów materiałów, o ile występują, służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji.
Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – tekst jednolity z późn. zm). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.03.2021 | 10:00


» Location

Lubanie
Lubanie 87-732
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Lubanie
Lubanie
Lubanie 87-732
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in