Przebudowa stacji benzynowej i odnowienie elewacji warsztatu na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji benzynowej i odnowienie elewacji warsztatu na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.
2. Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.02.2021 | 11:00


» Location

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in