Świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądów technicznych urządzeń medycznych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, w zakresie wykonania przeglądów technicznych urządzeń medycznych wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego urządzeń medycznych, o których mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 09:00


» Location

al. Armii Krajowej 101
Bielsko-Biała 43-316
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment maintenance and repair

» Buyer data

Szpital Wojewódzki
al. Armii Krajowej 101
Bielsko-Biała 43-316
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in