Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzemeszno

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Utrzymanie czystości i porządku w zakresie sprzątania ulic, chodników, parkingów, placów, alejek parkowych i przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżniania koszy ulicznych w mieście, a także sprzątania wiat autobusowych i opróżniania koszy na terenie wiejskim wraz z wywozem i zagospodarowaniem zebranych nieczystości na składowisko odpadów w m. Lulkowo.
3. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.), osoby wykonujące następujące czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia:
- kierowca samochodu realizującego usługę, operator pojazdu wolnobieżnego, pracownik sprzątający (ręczne zamiatanie).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 12 do SIWZ
Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę tych wymagań, oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia, zawarte są w projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. gen. H. Dąbrowskiego 2
Trzemeszno 62-240
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Trzemeszno
ul. gen. H. Dąbrowskiego 2
Trzemeszno 62-240
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in