Wykonanie projektu podziału nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 3121L Krasnystaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu podziału 69 nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), w celu poszerzenia pasa drogowego pod rozbudowę drogi powiatowej Nr 3121L Krasnystaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km.
Zakres przedmiotu zamówienia określa projekt zagospodarowania terenu rys. 2.1. - 2.11. oraz wykaz działek w liniach rozgraniczających teren inwestycji - tabela.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów.
3. Materiały wyjściowe pozyskuje własnym staraniem Wykonawca.
4. Projekt podziału nieruchomości należy sporządzić w ilości 5 egz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Borowa 6
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Borowa 6
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in