Roboty remontowe w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej oraz Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Inwestycja realizowana pod nazwą: „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej oraz Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
2.3 Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
1) Wykonanie robót budowlanych - remont pomieszczeń Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej – część 1,
2) Wykonanie robót budowlanych - remont pomieszczeń Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii – część 2;
3) Wykonanie robót budowlanych - remont pomieszczeń Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej – część 3,
4) Wykonanie robót budowlanych - remont pomieszczeń Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – część 4.
Oferta w każdej części winna być pełna, kompletna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
2.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ, przedmiarach, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, stanowiącej załączniki do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2021 | 11:00


» Location

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Bydgoszcz 85-094
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Bydgoszcz 85-094
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in