SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 6 im. FRYDERYKA CHOPINA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w 2021 r.

» Notice description

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Fryderyka Chopina w Siemianowicach Śląskich w 2021 r. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy dla każdej części. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez cały okres trwania Umowy. Wykonawca nie może zmieniać jednostek miar, ilości, skreślać. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny wszystkich wymieniowych w załączniku pozycji na daną część.
W każdym przypadku, jeżeli w SIWZ nie ma wskazania do której części zamówienia odnosi się dany zapis, należy przyjąć, iż zapis dotyczy wszystkich części zamówienia .
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia)Jeden wykonawca może złożyć ofertę na kilka części max.2 wg . części określonych w zał. nr 2 – formularzu asortymentowo- cenowym. Części:

Część NR 2 Produkty spożywcze CPV 15800000-6

Część NR 2 Nabiał i produkty mleczarskie CPV 15500000-3

3. Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

4. Wymagania dotyczące przedmiotu umowy:
1) Towar świeży, I gatunku, najwyższej jakości dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia,
z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w ustawie. Towar musi zostać dostarczony do godz. 8.00 Produkty spożywcze a Nabiał- artykuły mleczarskie do godz. 11.00.

2) WSZYSTKIE PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOSCI:
ARTYKUŁY SPOZYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji.
PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty.

Wykonawca gwarantuje że dostarczone artykuły żywnościowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i przedstawi na żądanie Zamawiającego stosowne dokumenty:
1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych odsprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach zawartość cukrów, sodu/soli oraz tłuszczy w produktach nie powinna przekraczać wartości wykazanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu (Dz. U.2016 poz.1154)
2) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z 2020 r. poz. 284, 285, 1493.)
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Ray (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności ,
4) Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno –spożywczych Dz. U. z 2019 r. poz. 2178, z 2020 r. poz. 285. wraz z aktami wykonawczymi;
5) Dyrektywami i Rozporządzeniem UE w szczególności Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Higieny środków spożywczych (Dz. Urz UE L 139 z 30.04.2004 r.str 1) ;Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne rozdz.1 3,t 34 str.319)
6) 6)Rozporządzeniem WE NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 Kwietnia 2004 r ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spozycia przez ludzi (DZ.U. L139 z 30.04.2004 , str.55 z , z późn. zm) Dz. Urz UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 3,t45 str. 75 , z poźn. zm)
7) 7)Rozporządzeniem (WE 178/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 28 stycznia 2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego , powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r z poen. zm: Dz. U. UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 15, t6, str. 463 , z poźn. zm.)
8) 8) Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego(Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 127 z późn. zm. )
6. Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz składników występujących w środku spożywczym, termin przydatności do spożycia.
7. Dostawy ( w tym rozładunek ) będą dostarczane do siedziby Zamawiającego Magazyn przy Kuchni szkolna Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina W Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Chopina 4a
8. Dostawa transportem i na koszt Wykonawcy.
9) Dostawy:.
a) Zamówienie składane przed dostawą:
• Telefoniczne,
• Pisemnie
9. Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego. Wszelkie reklamacje dotyczące dostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwić w trybie pilnym od zgłoszenia. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości czy niedostarczenia towaru, a także nie dokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy we wskazanym terminie – Zamawiający w w/w okolicznościach ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej . Koszty powstałe z tego tytułu obciążają wykonawcę.
10. 10. Do każdej dostawy Wykonawca dołącza:
• WZ lub Faktur
• .Opakowania wypożyczone Zamawiającemu nieodpłatnie lub wliczone w cenę towaru.
Od momentu dostawy towaru do Magazynu przy Kuchni Zamawiającego, koszty w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia ( w tym koszty przechowywania, koszty przetworzenia, koszty wywozu odpadów) są kosztami Zamawiającego, jednakowymi dla wszystkich Wykonawców.
12.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 10:00


» Location

Chopina 4a
Siemianowice Śląskie 41-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Szkoła Podstawowa Nr 6
Chopina 4a
Siemianowice Śląskie 41-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in