„Asfaltowanie Dróg Gminnych”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt.: „Asfaltowanie dróg gminnych”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Projekcie wykonawczym.

PODBUDOWY * *
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. * *
Profilowanie wraz z zagęszczeniem istniejącej podbudowy z kruszywa (14400m2). m2 14400,00
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. * *
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie: (2 x 14400,00m2) m2 28800,00
Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych mechanicznie: (14400,00m2) m2 14400,00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. * *
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm grubość po zagęszczeniu min. 8 cm (śr. gr. 8-10cm) - warstwa górna podbudowy jako wzmocnie i profilowanie istn. podbudowy m2 14400,00
NAWIERZCHNIE * *
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. * *
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4 cm (AC 11S) (szer. 4,5-5m) m2 14400,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *
ŚCINANIE, UZUPEŁNIENIE I UMACNIANIE POBOCZY
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. * *
Wykonanie ścięcia poboczy gruntowych oraz ich uzupełnienie/profilowanie (wzdłuż jezdni) 3600m (długość) x [2 x 0,75m] (szerokość) = 5400m2 m2 5400,00

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.03.2021 | 10:00


» Location

ul. Handlowa 7
Zławieś Wielka 87-134
Województwo: brak
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
Zławieś Wielka 87-134
Województwo: brak
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in