Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 153 w miejscowości Goraj

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goraj.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:
- roboty ziemne – sieć kanalizacji sanitarnej,
- roboty montażowe - rurociągi sanitarne.
Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ i obejmuje także wszelkie prace nie określone wprost w tych dokumentach, lecz bez których nie można wykonać zamówienia.

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). W szczególności:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty budowlane wykonywane przez robotników na podstawie dokumentacji projektowej – roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej określone w przedmiarze robót.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Pierwsze oświadczenie zostanie złożone Zamawiającemu najpóźniej 7 dni po zawarciu umowy, kolejne zgodnie z zapisami zawartymi powyżej.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4. Zamawiający zastrzega, że następujące kluczowe części zamówienia muszą zostać wykonane osobiście przez Wykonawcę:
- roboty montażowe związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej.
W pozostałym zakresie Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy (-om). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.

5. Rozwiązania równoważne:
1) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy własne materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące dla przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.
2) Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów, wyposażenia czy urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty B, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych).
4) Dopuszcza się równoważne materiały, urządzenia czy wyposażenie pod warunkiem, że:
a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi,
technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i
STWiORB,
b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiORB.
4) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego materiały, wyposażenie czy urządzenia są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów, wyposażenia i urządzeń potwierdzające ich równoważność w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Zamawiający uzna, czy zaproponowany w ofercie materiał, urządzenie czy wyposażenie jest równoważne na etapie oceny złożonych ofert.
5) Użycie urządzenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne.
6) W przypadku zamontowania wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Stajkowska 23
Lubasz 64-720
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubaszu
ul. Stajkowska 23
Lubasz 64-720
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in