„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu”

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu
Roboty realizowane są w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
Zadanie realizowane jest z udziałem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.
2.Zakres przewidzianych robót do wykonania przy „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu”
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku oświaty i nauki w miejscowości Kamień, gmina Ceków-Kolonia, obejmująca wykonanie następującego zakresu robót: docieplenie ścian zewnętrznych dociepleniu stropodachu, częściowa wymiana stolarki, usprawnienie centralnego ogrzewania budynku w zakresie regulacji i automatyki, oraz roboty towarzyszące.

Charakterystyczne parametry obiektu
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku - 1309,48 m2
Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku - 1953,54 m2
Powierzchnia całkowita istniejącego budynku - 2399,83 m2
Kubatura istniejącego budynku - 7092 m3
Wysokość max budynku (od poziomu terenu) - 9,63 m
W ramach termomodernizacji budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi projektuje się wykonanie
następujących prace:
1. Instalacje sanitarne (instalacje c.o, kotłownia, wentylacja mechaniczna) wg. opracowania branżowego
2. Instalacje elektryczne (instalacje elektryczne, instalacja fotowoltaiczna) wg. opracowania branżowego
3. Roboty budowlane: wg. projektu (docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie cokołu i ściany fundamentowej, częściowy demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów i zadaszeń, wymiana rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie, roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane).


2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2.2 Energia elektryczna oraz woda dla potrzeb realizacji zadania będzie zapewniona z budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu .
2.3. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca, odpowiedzialny jest również za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ).
2.4 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Okres rękojmi ustawowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; informacji BIOZ, przedmiarze robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 11:30


» Location

Ceków-Kolonia 51
Ceków 62-834
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Ceków-Kolonia
Ceków-Kolonia 51
Ceków 62-834
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in