Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu.

Zakres przedmiotu zamówienia na przebudowę ul. Cecylii obejmuje m.in.:
branża drogowa:
a. klasa drogi L – ul. Cecylii;
b. kategoria obciążenia ruchem KR2;
c. prędkość projektowa 30 km/h;
d. długość drogi (od km 0+0,00 – od ul. Przejazdowej do km 0+685,37 – skrzyżowanie z ul. Kazimierza Malczewskiego);
e. szerokość jezdni (jedno – jezdniowa dwukierunkowa) 5,5 m;
f. szerokość chodników - 1,5 i 2,5 m;
g. szerokość pasa postojowego wzdłuż jezdni - 2,5m
h. powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 4 390,8 m2;
i. powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 2 508,9 m2;
j. powierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 737,6 m2

kanalizacja deszczowa:
a. kanał z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN400 mm SN8 673,00m;
b. przykanalików PCV fi 160 SN 8 typu ciężkiego 229,0m;
c. studnie rewizyjne betonowe fi 1000 27 szt;
d. studnie rewizyjne betonowe fi 600 2 szt;
e. studzienka uliczna betonowa, Fi•500•mm, z osadnikiem bez syfonu 45 szt;

sieć oświetlenia ulicznego:
a. kabel YAKXS 4x35mm2 1333m;
b. kabel YAY 3x1,5mm2 297m;
c. słup aluminiowy dł. 4m – 6,5m 50 szt;
d. wysięgniki 0,5m 48 szt;
f. złączka IZK4-01 54 kpl;
g. złączka IZK4-02 108 kpl;
h. złączka IZK4-03 54 kpl;

Zakres przedmiotu zamówienia na przebudowę ul. Marii Rodziewiczówny obejmuje m.in.:
branża drogowa:
a. klasa drogi D;
b. kategoria obciążenia ruchem KR2;
c. prędkość projektowa 40 km/h;
d. długość drogi (od km 0+0,00 – od ul. Lotniczej do km 0+177,23 – skrzyżowanie z ul. Cecylii;
e. szerokość jezdni (jedno – jezdniowa dwukierunkowa) 6,0 m;
f. szerokość chodników - 2,5 i 3,17 m;
g. powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1110,0 m2;
h. powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 844,0 m2;
kanalizacja deszczowa:
a. kanał z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN300 mm SN8 154,0m;
b. przykanalików PCV fi 200 SN 8 t 98,0m;
c. studnie rewizyjne betonowe fi 1000 10 szt;
d. studnie rewizyjne betonowe fi 600 2 szt;
e. studzienka kanalizacyjne systemowe, Fi315•mm, 17 szt;
f. studzienka uliczna betonowa, Fi•500•mm, z osadnikiem 10 szt;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,
Przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- zał. nr 5 do SIWZ.

Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do
SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 11:30


» Location

ul. Stefana Batorego 6
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Racibórz
ul. Stefana Batorego 6
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in