Budowa ulicy Węgierskiej i ul. Sinej wraz z infrastrukturą techniczną w Białymstoku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
CZĘŚĆ I: Budowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Nowosielskiej w Białymstoku w zakresie: jezdni, zjazdów, opasek, kanału deszczowego oraz przykanalików do wpustów ulicznych, przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową nawierzchni, regulacji armatury na istniejącym uzbrojeniu oraz zabezpieczeniu istniejącego uzbrojenia.

CZĘŚĆ II: Budowa ulicy Sinej w Białymstoku w zakresie: ciągu pieszo – jezdnego, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami oraz sieci gazowej.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej
oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od określonych w dokumentacji.
4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”.
UWAGA:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniach kosztów zadania - załączniki nr 1A-1B SIWZ (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawo Budowlane) – wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.
Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (Załącznik Nr 7
do SIWZ). Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców
i dalszych podwykonawców.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2021 | 10:30


» Location

Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Białystok
Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in