Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki w Pruszkowie.

» Notice description

Inwestycja obejmuje swym zakresem roboty branżowe w zakresie:

„Budowy dróg gminnych ciągu ulic KDL-14 i KDL-22 Zdziarskiej i ulicy KDL-21 Słonecznikowej oraz rozbudowy drogi gminnej ulicy KDL-8 J. Korczaka w rejonie skrzyżowania z ul. KDL-14 Zdziarską w Pruszkowie" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

"Przebudowy dróg gminnych KDD-28 i KDL - 26 ul. Bąki w Pruszkowie” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

„Przebudowy drogi gminnej KDD-27 ul. bez nazwy w Pruszkowie".

"Utwardzenia powierzchni gruntu na dz. ewid. nr 17/21 i 18/3 z obr. 07 w Pruszkowie"

Inwestycja w części drogowej będzie obejmować:
- rozbiórkę występujących lokalnie istniejących nawierzchni,
- wykonanie robót ziemnych,
- budowę nowych nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych i publicznych i chodników
- budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu.

W zakresie robót sieciowych inwestycja obejmować będzie:
- budowę nowej sieci odwodnienia ulicy,
- budowę nowego na słupowego oświetlenia ulicznego,
- przebudowę napowietrznej linii eNN w dostosowaniu do układu drogowego.

Ponadto inwestycja przewiduję:
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- rekultywację trawników zniszczonych w wyniku przeprowadzenia w/w robót.

NAWIERZCHNIE (Jezdnia KR-3 -5865,0 m2, jezdnia KR-2 -1590,0 m2, zjazdy indywidualne - 325,0 m2, zjazdy publiczne i drogi wewnętrzne -315,0 m2, ciąg piezo-rowerowy 2775 m2, chodniki i opaski -1910,0 m2, zieleń - 3075,0 m2)

ELEM. GALANTERII LINIOWEJ (krawężnik drogowy 15x30 -2365 mb, krawężnik najazdowy 15x22 -115 mb, opornik drogowy 12x25 -315 mb, obrzeże 8x30 -2015 mb, ściek pref. bet. -58 mb)

ODWODNIENIE (kanały PVC DN 200 -113,9 mb, kanały PVC DN 315 -119,3 mb, kanały PP DN 500- 498,6 mb, wpusty uliczne: WD -35 szt., studnie rewizyjne: SD -35 szt., studnie chłonne: CD -22 szt.)

OŚWIETLENIE (słupy oświetleniowe alu h=8,0m -32 szt., oprawy oświetleniowe LED na wysięgnikach L=1,5 m -32 szt., linia kablowa YAKXS 4x25mm2 -1129,0 mb)

LINIA eNN 0,4 kV (słupy energetyczne E10,5/4,3 -1 szt., słupy energetyczne E10,5/10 -3 szt., linie izolowana typu AsXSn -201,0 mb)

Cięcie elementów betonowych należy prowadzić w sposób ograniczający zapylenie powietrza (cięcie „na mokro”).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Kraszewskiego
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasto Pruszków
ul. Kraszewskiego
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in