Przebudowa drogi gminnej Nr 109477L Łukowa I – Chmielek I na odcinku od km 0+667,00 do km 1+440,00

» Notice description

W ramach projektowanej do przebudowy drogi planowane są do wykonania:
- roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wymaganych wykopów i nasypów mających na celu doprowadzenie istniejącego terenu do stanu projektowanego zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu i Przekrojami normalnymi),
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 15 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości 25 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 6 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 115 o grubości 4 cm.
Droga o szerokości jezdni 3,5 m (z poszerzeniami na łukach) i obustronnych poboczach o szerokości 0,75 m utwardzanych kamieniem.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:
a) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy;
b) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną (inwentaryzacją powykonawczą) wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót Urząd Geodezji i Kartografii;
c) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
d) oznakowanie terenu budowy;
e) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń podczas prowadzenia robót - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;
f) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
g) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
h) udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały na okres min. 36 miesięcy, licząc od następnego dnia końcowego odbioru robót,
i) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zgłoszonych przez zamawiającego (w okresie objętym gwarancją/rękojmią);
j) po zakończeniu robót należy doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego, wykonać demontaż obiektów tymczasowych, uporządkować teren oraz przekazać go zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.01.2021 | 11:00


» Location

Łukowa 262
Łukowa 23-412
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Łukowa
Łukowa 262
Łukowa 23-412
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in